Štefan Šrobár: Liberálna teológia

Liberálna teológia je smer evanjelickej teológie v 19. a 20. storočí, ktorý chcel ukázať kresťanstvo ako racionálne a užitočné, zlúčiteľné s nárokom človeka na slobodu. (K. Rahner, H. Vorgrimler) Liberálna teológia (liberale Theologie) sa rodí zo stretnutia liberalizmu ako sebauvedomenia európskeho meštianstva 19. storočia s evanjelickou teológiou. Má svojich historických predchodcov v Hegelovej filozofii náboženstva a v Schleiermacherovej teológii. Nie je to dajaká … Celý článok…

Martin Kováč: Za biskupom Janom Konzalom

Jan Konzal (* 5. 5. 1935 – † 16. 11. 2021) bol biskup pôsobiaci v skrytej cirkvi. Bol tiež teológ, organizátor podzemných vzdelávacích kurzov a spisovateľ. Publikoval tiež pod pseudonymami Karel Malý, Karl Klein (značkou KK), Hans H. V konšpiračnej sieti skrytej cirkvi mal prezývku 99. Po roku 1989 spolupracoval najmä s časopisom Getsemany a … Celý článok…

Štefan Šrobár: Mojžiš – vysloboditeľ z Egypta

Hovoriť o Starom zákone nie je nič iné, než Hovoriť o Mojžišovi. Mojžiš je tak spätý so starozákonnými predpismi, so životom izraelského národa, že je možné jeho meno použiť aj pre označenie „Zákona“ (tóry). Zákon (= Mojžiš) a proroci. Len ťažko by sme si dokázali predstaviť dejiny izraelského národa bez silnej ruky veľkého vodcu ľudu Mojžišovho druhu (A. … Celý článok…

Štefan Šrobár: Mesiáš, syn Dávidov

Postava Dávida ako človeka a kráľa je taká výrazná, že pre Izrael ostáva vždy vzorom Mesiáša, ktorý sa má narodiť z jeho rodu. Počínajúc Dávidom, nositeľom Zmluvy s ľudom je kráľ (Sir 47, 2 – 11). Preto trón Izraela je trón Dávida (Iz 9, 6; Lk 1, 32); jeho víťazstvá oznamujú víťazstvá, ktoré Mesiáš, plný Ducha, ktorý spočinul … Celý článok…

Martin Kováč: Podporujem odluku cirkví od štátu, lebo verím…

Prejav starokatolíckeho kňaza Martina Kováča na zhromaždení za odluku cirkví od štátu v nedeľu 12. septembra 2021 v Bratislave. Milé priateľky a priatelia, priznám sa, že na dnešné zhromaždenie som išiel trochu s rozpakmi. S rozpakmi preto, že v našej spoločnosti sa často akoby stavala bariéra medzi „dobrých veriacich“ a „zlých ateistov, ktorí chcú cirkvi … Celý článok…

Štefan Šrobár: „Nenáboženské kresťanstvo“ pre „dospelý svet“

Dietrich Bonhoeffer popravený 9. apríla 1945 v listoch z fašistického väzenia písal, že svet sa stal dospelým a žiada si nenáboženské kresťanstvo. Vyšiel z poznania, že v súčasnosti sa završuje proces, ktorý smeruje k autonómii človeka. V liste z 8.6.1944 napísal: „Človek sa naučil sám si poradiť vo všetkých dôležitých otázkach bez pomoci pracovnej hypotézy Boh.“ Konštatoval, že vo vedeckých, umeleckých, ako aj … Celý článok…

Štefan Šrobár: Potrebujeme nové porozumenie viery?

Moderná doba sťažila prijatie viery z toho dôvodu, že radikálne zmenila ponímanie človeka. Prijatie viery v súčasnej situácii vyžaduje zmenu v hĺbke ľudskej existencie. Také zmeny sú dlhodobým procesom. Pretože človek ako dejinná bytosť má účasť na kultúrnych a náboženských dejinách, nemôže si osvojiť vieru inak, než spracovaním otázok a rôznych druhov námietok. Spojenie s Bohom vierou sa uskutočňuje vo svete, … Celý článok…

Štefan Šrobár: Boh je s človekom solidárny

Bezpodmienečne uznať utrpenie druhého človeka Utrpenie má v kresťanstve ústredný význam, presnejšie povedané: podstatné je to, ako sa človek s utrpením vyrovnáva. Práve to je charakteristickým znakom kresťanského náboženstva. Nie bolesť, ale skutočnosť, že ma zmenila a porozumenie, že som mal inak pristupovať k trpiacim je hodnota. Wanke hovorí: „Práve tu vidím most k morálke, ktorá nechce byť definovaná z náboženského … Celý článok…

Štefan Šrobár: Európske hodnoty majú spoločný základ

Ak hovoríme o Európe, často sa stretávame s tendenciou prisudzovať jej hodnotu samu osebe. Takéto uvažovanie vychádza z predpokladu, že existujú nejaké hodnoty, ktoré sú Európe vlastné (napríklad kresťanské), a všetky vplyvy sú jej v podstate cudzie. Filozof Eduard Chmelár upozorňuje, že takýto postup v sebe nesie všetky znaky politickej mytológie a nemal by sa stať predmetom serióznych úvah. Pre Európu je … Celý článok…