Programové vyhlásenie starokatolíckeho kongresu v Mníchove (1871)

22. – 24. septembra 1871 v Mníchove

 1. Vedomí si svojich náboženských povinností sa pevne držíme starého katolíckeho vyznania a zbožnosti, ako sú dosvedčené v Písme a tradícii. Považujeme sa preto za stálych členov katolíckej cirkvi a nenecháme sa zbaviť cirkevného spoločenstva ani práv, ktoré nám boli skrze toto spoločenstvo priznané cirkvou a štátom.
  Prehlasujeme, že cirkevné tresty, ktoré boli nad nami vyrieknuté kvôli vernosti nášmu vyznaniu, sú neospravedlniteľné a tyranské, a my sa nenecháme týmito odsúdeniami zastrašiť, či zastaviť v prežívaní nášho spoločenstva s cirkvou podľa nášho svedomia. Z hľadiska vyznania viery obsiahnutého v takzvanom Tridentskom kréde popierame dogmy vyhlásené za pontifikátu Pia IX., ktoré sú v rozpore s učením cirkvi a zásadami, ktoré kontinuálne nadväzujú až na Jeruzalemský koncil, predovšetkým dogmy o neomylnom učení pápeža a jeho zvrchovanej biskupskej a bezprostrednej jurisdikcii.
 2. Pevne sa držíme starého cirkevného zriadenia. Zavrhujeme každý pokus vytlačiť biskupov z bezprostredného a nezávislého vedenia jednotlivých cirkví. Zavrhujeme učenie obsiahnuté vo vatikánskych dekrétoch, že pápež je jediným Bohom ustanoveným nositeľom všetkej cirkevnej autority a úradnej právomoci, keďže je to v rozpore s tridentským kánonom, podľa ktorého existuje Bohom ustanovená hierarchia biskupov, kňazov a diakonov. Hlásime sa k primátu rímskeho biskupa, ako bol uznávaný na základe Písma cirkevnými otcami a koncilmi v starej nerozdelenej kresťanskej cirkvi.
 3. Pomocou teologickej a kanonickej vedy sa usilujeme o reformu cirkvi, ktorá v duchu starej cirkvi zruší dnešné nedostatky a zlozvyky, najmä však splní oprávnené priania katolíckeho ľudu o ústavou predpísaný podiel na cirkevných záležitostiach, pričom bez toho aby došlo k ohrozeniu vieroučnej jednoty alebo učenia, by bolo možné prihliadať k špecifickému národnému povedomiu a potrebám.
  Prehlasujeme, že Utrechtská cirkev je z jansenizmu obviňovaná bezdôvodne a preto medzi ňou a nami neexistuje žiadny dogmatický protiklad.
  Dúfame v znovuzjednotenie s gréckou a ruskou východnou cirkvou, ktorých oddelenie nastalo bez nutných príčin a nezakladá sa na žiadnych neprekonateľných dogmatických rozdieloch.
  Za predpokladu vykonania všetkých požadovaných reforiem cestou vedy a vzostupu kresťanskej kultúry očakávame postupné dorozumenie s protestantskými a episkopálnymi cirkvami.
 4. Zastávame názor, že pre formáciu kléru je nevyhnutné vedecké štúdium. Domnievame sa, že umelá izolácia kléru od intelektuálnej kultúry tohto storočia (tak v seminároch ako aj na stredných školách pod výlučnou správou biskupov) je nebezpečná, kvôli veľkému vplyvu, ktorý majú duchovní nad ľudovou kultúrou, a je úplne nevhodné pre vzdelávanie a formáciu morálnych, zbožných, vedecky vzdelaných a vlastenecky cítiacich duchovných. Požadujeme vhodnú a dôstojnú pozíciu pre nižší klérus, ktorá bude chránená pred každou hierarchickou tyraniou. Protestujeme proti svojvoľnému odstráneniu sekulárnych kňazov, amovibilitas ad nutum, praxe zavedenej v rámci francúzskeho zákonníka, ktorá sa neskôr zaviedla všade.
 5. Podporujeme ústavy našich krajín, ktoré nám zaručujú občiansku slobodu a humánnu kultúru. Zavrhujeme preto zo štátno-občianskych a kultúrno historických dôvodov dogmy o zvrchovanej moci pápeža ako dogmy, ktoré ohrozujú štát a prehlasujeme, že budeme verne a odhodlane stáť po boku našich vlád v boji proti ultramontanizmu, ktorý v Syllabe nadobudol dogmatickú formu.
 6. Vyslovujeme naše presvedčenie, že mier a blahobyt, jednota v cirkvi a správny vzťah v spoločnosti budú možné len vtedy, ak bude zastavené zhubné pôsobenie jezuitského rádu.
 7. Ako členovia katolícke cirkvi, ktorej vláda zaručila politické uznanie a verejnú ochranu, vznášame svoj nárok na všetky nehnuteľnosti a zákonné práva cirkvi.

[Kongresu, ktorý prijal tento program, sa zúčastnilo viac ako 300 delegátov z Nemecka, Rakúska a Švajčiarska. Prítomní boli taktiež štyria duchovní z holandskej (utrechtskej) cirkvi, ako aj katolíci z Francúzska, Španielska, Brazílie a Írska. Kongresu sa zúčastnili aj hostia z gréckej (pravoslávnej) cirkvi, Anglickej cirkvi i z Ameriky a evanjelickí hostia.]

Originálne nemecké znenie: http://www.alt-katholisch.de/information/geschichte/dokumente/muenchen-ii.html
Anglický preklad: http://toccusa.org/docs/Declaration-of-the-Catholic-Congress-at-Munich.pdf

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.