Podporte našu službu

Chcete nás podporiť v našom úsilí o otvorenú, demokratickú, ekumenickú a ľudskú katolícku alternatívu? Môžete to momentálne urobiť dvoma spôsobmi:

 • vkladom, resp. prevodom finančného daru na transparentný účet nášho občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku – IBAN: SK2483300000002401286168.
 • vkladom, resp. prevodom finančného daru na náš bežný účet – IBAN: SK7183300000002201286163 (pre tých darcov, ktorí si neželajú byť menovaní a je im jedno, na aký účel peniaze použijeme)
 • Starokatolícky sociálny fond: SK0383300000002801912551
 • Starokatolícky vzdelávací fond: SK9183300000002401912552

Za vašu podporu vám vopred srdečne ĎAKUJEME!

Občianske združenie Starokatolíci na Slovensku je v duchu stanov spoločenstvo ľudí, ktorí sa prostredníctvom intelektuálnej reflexie, kultúrno- spoločenského dialógu, sociálnych a diakonických aktivít, ako aj aktívneho stretávania sa s inakosťou usilujú v duchu starokatolíckej tradície hľadať také stvárnenie kresťanstva, ktoré zodpovedá potrebám súčasného človeka.

OZ Starokatolíci v duchu stanov svoje poslanie uskutočňuje najmä:

 • organizovaním kultúrnych, spoločenských, duchovných, vzdelávacích, charitatívnych, diakonických a športových aktivít a podujatí na regionálnej, celoštátnej i medzinárodnej úrovni;
 • prednáškovou činnosťou, organizovaním verejných diskusií, odborných seminárov, regionálnych, medzinárodných i celoštátnych konferencií a sympózií;
 • publikačnou činnosťou: vydávaním vlastných kníh, časopisov, letákov a ďalších pomôcok;
 • prostredníctvom dialógu s prírodnými a spoločenskými vedami, politikou a umením, inými náboženstvami a svetonázormi;
 • systematickou prácou s deťmi a mládežou s dôrazom na rozvoj neformálneho vzdelávania;
 • výchovou k demokracii a podporou vzdelávania a školenia v oblasti ľudských práv a slobôd;
 • úsilím o zvyšovanie kvality života znevýhodnených skupín obyvateľstva;
 • zvyšovaním informovanosti verejnosti a vzdelávaním v oblasti predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie;
 • prispievaním k ochrane a obnove kultúrnych pamiatok a ochrane životného prostredia;
 • podporou dobrovoľníctva a rozvoja dobrovoľníckych aktivít;
 • spoluprácou s inštitúciami a jednotlivcami podobného zamerania;
 • spoluprácou s masmédiami.