Naše úsilie o štátne uznanie a náboženskú slobodu

Naša Starokatolícka delegatúra na Slovensku patrí do spoločenstva historických a etablovaných starokatolíckych cirkví v Európe, ktoré sú od roku 1889 združené vo zväzku tzv. Utrechtskej únie starokatolíckych cirkví. Náš príbeh je úzko spojený so Starokatolíckou cirkvou v Českej republike.

Na Slovensku však napriek tomu pôsobíme ako neregistrovaná cirkev – a to najmä kvôli absurdnej, zlej a extrémne prísnej právnej úprave registrácie cirkví a náboženských spoločností (zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností).

(Zdroj: lutheranworld.org)

Konkrétne, podľa § 12, písm. d) spomenutého zákona sú nevyhnutnou podmienkou registrácie „čestné vyhlásenia najmenej 50 000 plnoletých členov (…) o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, (…), s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel“. Zároveň podľa § 4, ods. 4 zákona „štát uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované“.

Toto ustanovenie tak de facto úplne znemožňuje malým cirkvám a náboženským spoločnostiam nadobudnúť čo i len základný právny štandard, ktorým by pred štátom získali adekvátnu právnu formu. Ešte absurdnejšie však je, že spomedzi 18 registrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku by podmienku 50 000 členov podľa údajov zo sčítania obyvateľstva v roku 2021 splnili len štyri z nich. K 11 z nich sa prihlásilo menej než 10 000 ľudí a k najmenšej registrovanej cirkvi dokonca iba 73 ľudí. V Českej republike pritom na získanie registrácie cirkvi či náboženskej spoločnosti stačí 300 podpisov, v Poľsku 100 a v Maďarsku dokonca iba 10.

Sme diskriminovaní

Sme presvedčení, že takto nastavené podmienky sú diskriminačné a znemožňujú napĺňanie spoločenského poslania tým menšinovým cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré z historických dôvodov nezískali status registrovaných cirkví na základe § 22 tohto zákona. To je aj prípad našej cirkvi, Starokatolíckej delegatúry Utrechtskej únie na Slovensku zastúpenej biskupom – delegátom Medzinárodnej starokatolíckej biskupskej konferencie (IBK) Pavlom Benediktom Stránským, biskupom registrovanej Starokatolíckej cirkvi v Českej republike, a jej duchovným, Dr. Martinom Kováčom.

Súčasný právny stav preto považujeme za vážny zásah do našej náboženskej slobody, ktorý nás stavia do nerovného postavenia – a to napriek tomu, že sa hlásime k etablovanej európskej rodine kresťanských cirkví.

Nejde nám o štátne peniaze, chceme napĺňať svoje poslanie

Verejne pritom opakovane deklarujeme, že nám nejde o získanie štátneho príspevku na podporu činnosti cirkví a náboženských spoločností podľa zákona č. 370/2019 Z. z. Od začiatku sa otvorene hlásime k myšlienke finančnej odluky cirkví od štátu a sme hrdí na to, že nie sme závislí na štátnom príspevku.

Naopak, ide nám o priznanie základných práv cirkví a náboženských spoločností, napríklad práva slobodne určovať svoje náboženské učenie a obrady, právo vlastniť a spravovať vlastný majetok, právo poskytovať duchovné a hmotné služby, napríklad uzatvárať manželstvá, prípadne vykonávať duchovenskú činnosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Bez registrácie sa zároveň nemôžeme ani uchádzať o členstvo v Ekumenickej rade cirkví na Slovensku.

Chronologický prehľad našich najvýznamnejších krokov v oblasti slobody vierovyznania alebo presvedčenia

Informácia o kňazskej vysviacke Martina Kováča v Bratislave (2017)

 • Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolíckej cirkvi v ČR, svojím listom v roku 2017 informoval Stanislava Zvolenského, bratislavského rímskokatolíckeho arcibiskupa a predsedu Konferencie biskupov Slovenska, Ekumenickú radu cirkví v SR, ako aj Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR o kňazskej vysviacke Martina Kováča pre službu na Slovensku. Pri tejto príležitosti ich informoval o našej pozícii na Slovensku. Zároveň ich pozval na túto udalosť, ktorá sa uskutočnila dňa 9. 9. 2017 v Malom evanjelickom kostole v Bratislave.
 • Nikto z menovaných sa, žiaľ, tejto udalosti nezúčastnil ani neposlal svoju zástupkyňu či zástupcu.

Informácia o zriadení Starokatolíckej delegatúry Utrechtskej únie na Slovensku (2020)

 • Biskup Pavel Benedikt Stránský ako biskup – delegát Medzinárodnej starokatolíckej biskupskej konferencie Utrechtskej únie pre Slovensko listom dňa 29. 9. 2020 informoval relevantné štátne orgány – Kanceláriu prezidentky SR, Úrad vlády SR, Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá – o zriadení tzv. delegatúry na Slovensku.
 • Cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR nám v nadväznosti na to dňa 2. 12. 2020 zaslal svoju odpoveď.
 • Pozn. nikdy a nijakým spôsobom sme nepožadovali deregistráciu registrovanej Starokatolíckej cirkvi na Slovensku so sídlom v Nitre. Práve naopak – vždy sme sa usilovali o získanie novej registrácie. Nie sme si vedomí, prečo sa táto téma objavila v závere listu Cirkevného odboru MK SR.

Komentár starokatolíckeho kňaza Martina Kováča v denníku SME: Odluka nie je jediný problém (22. 8. 2020)

Otvorený list starokatolíčok a starokatolíkov Utrechtskej únie na Slovensku Anne Záborskej (7. 11. 2021)

 • Pri príležitosti zriadenia nového úrad Splnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, do ktorej bola vymenovaná Anna Záborská poslankyňa NR SR, sme sa na ňu dňa 7. 11. 2021 obrátili formou otvoreného listu so žiadosťou, aby sa zasadila za zmenu diskriminačnej právnej úpravy registrácie cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. Táto legislatívna úprava totiž podľa nás predstavuje zásadné pošliapavanie náboženskej slobody na Slovensku.
 • Iniciátormi listu boli tri entity: Farská rada našej Starokatolíckej farnosti sv. Ladislava v Bratislave, predsedníctvo OZ Starokatolíci na Slovensku a biskup Starokatolíckej cirkvi v ČR Pavel Benedikt Stránský, ktorý je zároveň biskupom – delegátom pre Slovensko.
 • Tento list sme symbolicky napísali na sviatok svätého biskupa Willibrorda z Utrechtu (7. 11.) a bolo možné podporiť ho svojím podpisom do Medzinárodného dňa ľudských práv (10. 12.), čo urobilo spolu 386 ľudí.
 • Podporu nášmu zámeru vyjadrili desiatky osobností z prostredia teológie a duchovného života.
 • V nadväznosti na tento list sme sa obrátili na poslankyne a poslancov NR SR naprieč demokratickým politickým spektrom, aby sa zasadili za zmenu tohto nespravodlivého zákona.

Online stretnutie iniciátorov otvoreného listu s Annou Záborskou, splnomocnenkyňou vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia (30. 11. 2021)

Komentár starokatolíckeho kňaza Martina Kováča v denníku SME: Latka pre nové a malé cirkvi je privysoko (13. 12. 2021)

Žiadosť o členstvo v Ekumenickej rade cirkví v SR (19. 1. 2022)

 • Dňa 19. 1. 2022 sme počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov prostredníctvom listu nášho biskupa Pavla Benedikta Stránského a Starokatolíckej cirkvi v ČR požiadali o členstvo v Ekumenickej rade cirkví v SR.
 • Po viac než piatich mesiacoch čakania a opakovanom urgovaní sme 20. 6. 2022 dostali odpoveď predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR, v ktorej nás informoval o zamietnutí našej žiadosti s odvolaním sa na zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, porušuje slobodu vierovyznania alebo presvedčenia.

Podnet verejnej ochrankyni práv (27. 1. 2022)

Okrúhly stôl k návrhu zákona o dvojstupňovej registrácii cirkví (7. 2. 2022)

 • Organizácia National Democratic Institute (NDI) 7. 2. 2022 zorganizovala okrúhly stôl s poslancom NR SR Tomášom Valáškom, političkami a politikmi hnutia Progresívne Slovensko, odborníkmi a zástupcami neregistrovaných cirkví a náboženských spoločností ohľadom pripravovaného návrhu zákona o zmene podmienok registrácie cirkví a náboženských spoločností po vzore českého modelu tzv. dvojstupňovej registrácie.Na registráciu prvého stupňa by cirkvi stačilo podľa návrhu mať 150 členov. Umožnilo by jej to podľa Valáška napríklad postaviť sakrálnu stavbu. Druhý stupeň registrácie by mohla cirkev získať po desiatich rokoch pôsobenia a získania členov v počte jedného promile obyvateľov SR. Po prvom stupni registrácie by sa podľa návrhu sprístupnili práva na zhromažďovanie sa s cieľom vyznávania viery, realizáciu sakrálnych stavieb a prístup do verejnoprávnych médií. Prístup k právu na príspevok zo štátneho rozpočtu, ako aj niekoľko ďalších práv získajú subjekty až po druhom stupni registrácie.
 • Pri rokovaní v parlamente však nasledovala absurdná diskusia, ktorá sa už po jednom dni skončila návrhom “kresťanského” poslanca Martina Čepčeka, aby sa o návrhu zákona ďalej nehlasovalo. Paradoxne sa tak práve tzv. “kresťanskí poslanci a poslankyne” postavili proti náboženskej slobode. Poslanec Ján Szőllős, ktorý je zároveň podpredsedom Ekumenickej rady cirkví v SR, argumentoval, že prípadné zmeny v registrácii cirkví potrebujú odbornú diskusiu, nie populizmus.

Podnet Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva (17. 5. 2022)

 • V rovnakej veci sme sa obrátili aj na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, nezávislej inštitúcie s dvoma mandátmi: národnej inštitúcie pre ľudské práva a národného antidiskriminačného orgánu.
 • Vo svojej odpovedi zo dňa 13. 7. 2022 v predmetnej právnej veci Stredisko skonštatovalo nesúlad ustanovenia § 11 a § 12 písm. d) zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, ktoré stanovujú požiadavku 50 000 plnoletých členov pre registráciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti s Ústavou SR a Dohovorom.

Reakcia na návrh skupiny poslancov NR SR na zmenu zákona č. 308/1991 Zb. (14. 2. 2023)

 • Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia v stredu 15. 2. 2023 zorganizoval stretnutie ohľadom plánovaného návrhu skupiny poslancov z klubu OĽANO na zmenu zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
 • Na stretnutie sme boli prizvaní, no keďže sme nemali kapacitu zúčastniť sa ho osobne, organizátorom sme zaslali naše písomné vyjadrenie k predmetnému návrhu.