Vitajte!

 

Vitajte na stránke Starokatolíckej delegatúry Utrechtskej únie na Slovensku a občianskeho združenia Starokatolíci na Slovensku!

Ak sa o nás chcete dozvedieť trochu viac, no nechce sa vám veľa čítať, môžete si vypočuť viacero podcastov – napríklad podcast Ľudskosť, v ktorom sa Barbora Mareková rozprávala s Martinom Kováčom, starokatolíckym kňazom predsedom o. z. Starokatolíci na Slovensku, o kresťanstve v 21. storočí. Do vašej pozornosti tiež odporúčame túto časť podcastu Ráno Nahlas s Braňom Dobšinským, alebo aj túto staršiu časť podcastu z rovnakej série.

Meet the Heroes - rozhovor s Martinom KováčomMôžete si tiež prečítať rozhovor s Martinom o cirkvi a medzináboženských vzťahoch, ktorý pripravil portál Meet the Heroes:

Pre mňa osobne moderná cirkev predovšetkým nikoho nevylučuje a snaží sa v prvom rade načúvať človeku a jeho konkrétnej situácii. Moderná cirkev má byť podľa mňa finančne nezávislá od štátu a maximálne transparentná vo svojom financovaní. Má byť prorockým hlasom, ktorý je počuť v dôležitých spoločenských situáciách a keď je to potrebné, nemá sa báť postaviť ani proti mocným tohto sveta.

Chceme byť spoločne miestom pre všetkých ľudí, ktorí úprimne hľadajú Boha v kresťanskej tradícii, a neboja sa klásť kritické otázky.

Miestom skutočne pre všetkých – bez ohľadu na ich vek, pohlavie, rodinný stav, národnosť, farbu pleti, sociálne postavenie, či sexuálnu orientáciu. Usilujeme sa tak žiť otvorené, autentické kresťanstvo a hľadať spoločne „katolicizmus s ľudskou tvárou“.

 

Naše vzdelávacie, sociálno-charitatívne, publikačné či občianske aktivity zastrešuje občianske združenie Starokatolíci na Slovensku. Naši členovia sa však zároveň hlásia k Starokatolíckej cirkvi v Českej republike, a tak aj k Utrechtskej únii starokatolíckych cirkví. Ak chcete aspoň trošku nahliadnuť do života nášho cirkevného spoločenstva, môžete si pozrieť krátky medajlónik, ktorý nedávno odvysielala Česká televízia v rámci programu Křesťanský magazín:

Starokatolícka cirkev v ČR (alebo aj Katolícka cirkev pod obojím v Čechách – Ecclesia Catholica sub utraque Bohemiae), a s ňou aj naše bratislavské spoločenstvo, je súčasťou jednej, svätej, všeobecnej a apoštolskej Kristovej Cirkvi. Hlásime sa k viere, učeniu a praxi prvých kresťanov, sme chudobnou a slúžiacou cirkvou a nechceme mať viac, než stačí na zabezpečenie základných potrieb. Slovo „starý“ v názve vyjadruje ducha pôvodnosti, uprimnosti a dôvery – ducha prvých kresťanských spoločenstiev. Starokatolícki kresťania sa hlásia k alternatívnemu katolíctvu, ktoré bolo vždy prítomné v dejinách – v našom geografickom kontexte napríklad v tradícii sv. Cyrila a Metoda, v odkaze sv. Majstra Jana Husa, či v Českej cirkvi pod obojím pod vedením biskupa Jana Rokycana, ku ktorých dedičstvu sa hlásime.

Starokatolícka církev v ČR je súčasťou Utrechtskej únie starokatolíckych cirkví a je v plnej sviatostnej jednote s cirkvami Anglikánskeho společenstva, so Starokatolíckou cirkvou Mariavitov, s Poľskou národnou katolíckou cirkvou v USA a s Filipínskou nezávislou katolíckou církvou.

Starokatolícki kresťania vo svete neprijali učenie o neomylnosti pápeža a božskom pôvode pápežskej moci, vyhlásené na 1. vatikánskom koncile v roku 1870, ako učenie, ktoré je cudzie pôvodnému kresťanstvu. Utrechtské vyhlásenie starokatolíckych biskupov z r.1889 hovorí o tom, v čo veríme: „Zachovávame starokresťanskú zásadu, charakterizovanú sv. Vincentom Lerinským († pred r.450): „Držíme sa toho, čo vždy, všade a všetci verili. To je naozaj a skutočne katolícke.“ Podľa toho zachovávame vieru starej Cirkvi, ako zostala vyjadrená v ekumenických vyznaniach viery a vo všeobecne uznávaných dogmách a rozhodnutiach ekumenických koncilov Cirkvi prvého tisícročia. Všetky neskoršie náuky prijímame len v tom, v čom sa zhodujú s učením starej Cirkvi.

Z toho pramení starokatolícke úsilie o obnovu Kristovej cirkvi a od toho sa odvíja aj starokatolícka spiritualita a ekumenická otvorenosť voči kresťanom iných vyznaní v duchu známeho hesla: „V podstatných veciach jednota, v nepodstatných sloboda, ale vo všetkom láska.“

Starokatolícka cirkev zachováva prijímanie Kristovho tela a krvi pod oboma spôsobmi všetkým veriacim a od počiatku vykonáva svoje bohoslužby v materinskom jazyku (teda takmer storočie pred reformou Druhého vatikánskeho koncilu v Rímskokatolíckej cirkvi!). Eucharistický stôl je u starokatolíkov otvorený pre všetkých pokrstených kresťanov bez ohľadu na ich vierovyznanie, pretože veríme, že k sviatosti pozýva veriacich sám Kristus a my sme len ich správcami.

Starokatolícka cirkev v zhode s praxou Cirkvi prvého tisícročia nepovažuje celibát za podmienku sviatostného svätenia a umožňuje svojim diakonom a diakonkám, kňazom i biskupom žiť v manželstve a založiť si rodinu.

Starokatolícka cirkev nevylučuje rozvedených z prijímania sviatostí a umožňuje im vstup do nového sviatostného manželstva, pričom ku každému prípadu pristupuje individuálne.

V starokatolíckej cirkvi sú farári volení svojimi farnosťami a biskup je volený synodou, ktorá je zložená z kňazov i laikov. Tento demokratický princíp podľa nás umožňuje pravdivejšie uskutočňovanie všeobecného kňazstva všetkých veriacich a právo každého člena cirkvi spolurozhodovať o všetkých otázkach života cirkvi.

Na týchto stránkach a na našom Facebooku Vás budeme pravidelne informovať o našich pripravovaných aktivitách. V prípade akýchkoľvek otázok nás taktiež môžete kedykoľvek kontaktovať na našej stránke na Facebooku, alebo na e-mailovej adrese bratislava@starokatolici.eu.

Pravidelné starokatolícke bohoslužby môžete v súčasnosti navštíviť v Bratislave a v Trnave.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.