Limská liturgia (1982)

Limská liturgia vo formáte *.pdf

Limská liturgia je poriadok ekumenickej eucharistickej bohoslužby, ktorý bol prvýkrát použitý v roku 1982 na záver zasadania Komisie pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví (World Council of Churches), ktoré prijalo konvergenčný ekumenický dokument „Krst, eucharistia, ordinovaná služba“.

Biblické texty v slovenskom preklade liturgie sú citované podľa Slovenského ekumenického prekladu Biblie. Liturgické texty, ktoré majú svoj priamy ekvivalent v slovenčine sú v prevažnej miere prevzaté zo slovenskej rímskokatolíckej liturgie.

V prípade Nicejsko-carihradského vyznania viery taktiež používame jeho rímskokatolícky liturgický preklad do slovenčiny, avšak bez filioque (v duchu originálnej verzie Limskej liturgie).

Texty v hranatých zátvorkách […] predstavujú alternatívny slovenský preklad.

Úvodná liturgia

1. Úvodný žalm (s antifónou a Gloria Patri [Sláva Otcu…] alebo hymnus)

2. Pozdrav

P Milosť nášho Pána Ježiša Krista,
láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého
nech je s vami všetkými.
V I s duchom tvojím. [I s tebou.]

3. Vyznanie hriechov (Spoveď)

V Najmilosrdnejší Bože,
vyznávame, že sme pripútaní k hriechu
a sami sa nemôžeme vyslobodiť.
Zhrešili sme proti tebe v myšlienkach,
slovách i skutkoch,
tým čo sme konali
i tým, čo sme zanedbali.
Nemilovali sme ťa celým srdcom,
nemilovali sme blížnych ako seba samých.
Pre svojho Syna, Ježiša Krista, zmiluj sa nad nami.
Odpusť nám, obnov nás a veď nás,
aby sme sa znovu tešili z tvojej vôle
a kráčali po tvojich cestách,
v sláve tvojho svätého mena. Amen.

4. Rozhrešenie

P Všemohúci Boh
vydal Ježiša Krista aby za nás zomrel
a pre Krista nám odpúšťa všetky naše hriechy.
Ako povolaný a ordinovaný služobník cirkvi
vám preto mocou Ježiša Krista zvestujem
úplné odpustenie všetkých vašich hriechov,
v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

5. Kyrie

O Aby sme dokázali zachovávať jednotu
ducha vo zväzku pokoja a spoločne vyznávať:
Jedno je telo a jeden Duch,
jeden je Pán, jedna viera, jeden krst,
modlime sa k Pánovi. (Ef 4, 3-5)
V Kyrie eleison.

O Aby sme čoskoro dosiahli viditeľné spoločenstvo
v tele Kristovom a pri jednom stole
spoločne lámali chlieb a žehnali kalich,
modlime sa k Pánovi. (1Kor 10, 16-17)
V Kyrie eleison.

O Aby sme skrze Krista zmierení s Bohom
boli schopní vzájomne uznávať svoju službu
a aby sme boli zjednotení v službe zmierenia,
modlime sa k Pánovi. (2Kor 5, 3-5)
V Kyrie eleison.

6. Gloria

Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Chválime ťa, velebíme ťa,
klaniame sa ti, oslavujeme ťa,
vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja.
Pane Bože, Kráľ nebeský,
Boh Otec všemohúci.
Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený syn,
Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca.
Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami,
ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu.
Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.
Veď len ty si Svätý, len ty si Pán,
len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste,
s Duchom Svätým v sláve Boha Otca.
Amen.

Liturgia slova

7. Kolekta

P Modlime sa:
Milostivý a milosrdný Pane Bože,
Ty si svojho milovaného Syna pomazal Duchom Svätým
pri jeho krste v Jordáne,
a ustanovil si ho za proroka, kňaza a kráľa:
Vylej svojho Ducha opäť na nás,
aby sme zostali verní svojmu povolaniu v krste,
vášnivo túžili po spoločenstve Kristovho tela a krvi
a slúžili chudobným spomedzi tvojho ľudu
a všetkým, ktorí potrebujú našu lásku.
Skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, nášho [brata a ] Pána,
ktorý s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov.
V Amen.

8. Prvé čítanie (Starý zákon, Skutky alebo Zjavenie)

9. Žalm alebo Meditácia

10. Epištola

11. Aleluja

12. Evanjelium

13. Homília (Kázeň)

14. Ticho

15. Nicejsko-carihradské vyznanie viery (text z roku 381)

V Verím v jedného Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla,
pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom:
skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého
vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný
za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.
On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, všeobecnú [katolícku] a apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
A očakávam vzkriesenie mŕtvych
a život budúceho veku.
Amen.

16. Prosby (Spoločné príhovorné modlitby)

O S vierou sa modlime k Bohu, nášmu Otcovi,
k Ježišovi Kristovi, jeho Synovi,
a k Duchu Svätému.
V Kyrie eleison.

O Za Božiu Cirkev po celom svete,
prosme Ducha [Svätého].
V Kyrie eleison.

O Za predstavených národov,
aby vytvárali a chránili spravodlivosť a mier,
prosme o Božiu múdrosť.
V Kyrie eleison.

O Za tých, ktorí sú sužovaní prenasledovaním a násilím,
prosme o moc Záchrancu.
V Kyrie eleison.

O Aby cirkvi znovu objavili svoju viditeľnú jednotu
v jednom krste, ktorý ich vteľuje do Krista,
prosme o Božiu lásku.
V Kyrie eleison.

O Aby cirkvi dosiahli spoločenstvo
v eucharistii okolo jedného stola,
prosme o Kristovu silu.
V Kyrie eleison.

O Aby cirkvi vzájomne uznali svoje ordinácie a svätenia,
v službe svojho jedného Pána,
prosme o Kristov pokoj.
V Kyrie eleison.

(Spontánne modlitby zhromaždenia)

O S dôverou v tvoje milosrdenstvo, Pane,
odovzdávame do tvojich rúk všetkých,
za ktorých sa modlíme, skrze Ježiša Krista,
tvojho Syna, nášho (brata a) Pána.
V Amen.

Liturgia eucharistie

17. Príprava

P Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov,
že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb.
Obetujeme ho tebe ako ako plod zeme
a práce ľudských rúk,
aby sa nám stal chlebom života.
V Zvelebený Boh naveky.

P Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov,
že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno.
Obetujeme ho tebe ako plod viniča
a práce ľudských rúk,
aby sa nám stalo duchovným nápojom.
V Zvelebený Boh naveky.

P Tak ako obilie, kedysi roztrúsené na poliach,
a ako hrozná, kedysi rozptýlené po svahoch,
sú teraz zjednotené v chlieb a víno,
tak nech je, Pane, celá tvoja Cirkev
čoskoro zhromaždená zo všetkých končín zeme
v tvojom kráľovstve.
V Maranatha! Príď, Pane Ježišu!

18. Dialóg

P Pán s vami.
V I s duchom tvojím. [I s tebou.]

P Hore srdcia!
V Máme ich u Pána.

P Vďaku vzdávajme Pánovi, Bohu nášmu!
V Je to dôstojné a správne.

19. Prefácia

P Je naozaj správne a dobré,
teba, Pane, svätý Otče,
všemohúci a večný Bože, chváliť
a tebe vždy a všade vzdávať vďaky.
Svojim živým Slovom si stvoril
všetky veci a vyslovil si, že sú dobré.
Ľudí si stvoril na svoj obraz,
aby mali podiel na tvojom živote
a boli odleskom tvojej slávy.
A keď sa naplnil čas, dal si nám Krista,
ako cestu, pravdu a život.
Prijal krst a požehnanie ako tvoj Služobník,
aby ohlasoval radostnú zvesť chudobným.
Pri poslednej večeri
nám Kristus odkázal eucharistiu,
aby sme slávili pamiatku
jeho kríža a vzkriesenia,
a prijímali jeho prítomnosť ako pokrm.
Všetkým vykúpeným Kristus daroval kráľovské kňazstvo,
a v láske k svojim bratom a sestrám
si vyberá tých, ktorí majú účasť na jeho úrade,
aby sýtili Cirkev tvojím Slovom
a sviatosťami ju robili životaschopnou.
Preto, Pane, spolu s anjelmi a so všetkými svätými
zvestujeme a ospevujeme tvoju slávu:

20. Sanctus

V Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov.
Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Hosanna na výsostiach!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosanna na výsostiach!

21. I. Epikléza

P Bože, Pane svetov,
ty si svätý a tvoja sláva je nezmerná.
Zošli na svoju eucharistiu životodarného Ducha,
ktorý hovoril skrze Mojžiša a prorokov,
ktorý zatienil Pannu Máriu milosťou,
ktorý zostúpil na Ježiša v rieke Jordán
a na apoštolov v deň Letníc [Turíc].
Nech vyliatie tohto ohnivého Ducha
premení tento pokrm vďakyvzdania,
aby sa tento chlieb a víno pre nás stali
telom a krvou Krista.
V Veni Creator Spiritus!

22. Ustanovenie

P Nech tento stvoriteľský Duch naplní slová
tvojho milovaného Syna,
ktorý v tú noc, keď bol zradený,
vzal chlieb,
a vzdával Ti vďaky,
lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac:
Vezmite a jedzte:
Toto je moje telo,
ktoré sa vydáva za vás.
Toto robte na moju pamiatku.
Po večeri vzal kalich,
vzdával vďaky,
a dal im ho so slovami:
Vezmite a pite z neho všetci:
Toto je moja krv novej zmluvy,
ktorá sa vylieva za vás a za mnohých
na odpustenie hriechov.
Toto robte na moju pamiatku.
Veľké je tajomstvo viery.
V Tvoju smrť, Pane Ježišu, zvestujeme!
Tvoje zmŕtvychvstanie oslavujeme!
Na tvoj príchod čakáme!

23. Anamnéza

P Preto, Pane,
dnes slávime pamiatku nášho vykúpenia:
pripomíname si narodenie a život tvojho Syna medzi nami,
krst, ktorý prijal od Jána,
jeho poslednú večeru s apoštolmi,
jeho smrť a zostúpenie do príbytku zosnulých.
Zvestujeme Kristovo vzkriesenie
a vyvýšenie do slávy,
kde sa ako náš veľký Veľkňaz
neustále prihovára za všetkých ľudí,
a my očakávame jeho príchod na konci vekov.
Zjednotení v Kristovom kňazstve ti predkladáme
túto pamiatku: Pamätaj na obeť svojho Syna
a daruj všetkým národom požehnanie
Kristovho vykupiteľského diela.
V Maranatha, Pán prichádza!

24. II. Epikléza

P Zhliadni, Pane, na túto eucharistiu,
ktorú si ty sám daroval Cirkvi
a milostivo ju prijmi,
ako prijímaš obeť svojho Syna,
ktorou sme znovu prijatí do tvojej zmluvy.
Keď máme účasť na Kristovom tele a krvi,
naplň nás Duchom Svätým,
aby sme boli jedno telo a jedna duša
v Kristovi,
a živou obeťou na chválu tvojej slávy.
V Veni Creator Spiritus!

25. Pamiatka (na živých a zosnulých)

P Zhliadni, Pane,
na svoju jednu, svätú, všeobecnú [katolícku] a apoštolskú Cirkev,
vykúpenú Kristovou krvou.
Zjav jej jednotu, chráň jej vieru,
a zachovávaj ju v pokoji.
Pamätaj, Pane, na všetkých služobníkov tvojej Cirkvi,
biskupov, kňazov [presbyterov] a diakonov,
a na všetkých, ktorým si zveril zvláštny dar služby.
(Pamätaj najmä…)

Pamätaj tiež na všetky naše sestry a bratov,
ktorí zomreli v Krisovom pokoji,
a na tých, ktorých vieru poznáš len ty sám:
priveď ich na hostinu radosti, ktorú si u seba
pripravil pre všetkých ľudí,
s blahoslavenou Pannou Máriou,
s patriarchami a prorokmi, apoštolmi a mučeníkmi,
a so všetkými svätými,
pre ktorých bolo priateľstvo s tebou životom.
S nimi všetkými ti spievame chválu
a očakávame radosť tvojho kráľovstva,
kde ťa budeme môcť s celým stvorením,
naveky oslobodeným od hriechu a smrti,
chváliť skrze Krista, nášho [brata a] Pána.
V Maranatha, Pán prichádza!

26. Záver

P Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi,
máš ty, Bože, Otče všemohúci,
v jednote s Duchom Svätým,
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
V Amen.

27. Modlitba Pánova

P Zjednotení jedným krstom
v tom istom Duchu Svätom a v tom istom tele Kristovom,
modlime sa ako Božie dcéry a synovia:

V Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.
Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky.

28. Pozdrav pokoja

P Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom:
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.
Nehľaď na naše hriechy ale na vieru svojej Cirkvi.
Aby sa uskutočnila tvoja vôľa,
dávaj nám vždy tento pokoj
a veď nás
cestou dokonalej jednoty
tvojho kráľovstva po všetky veky vekov.
V Amen.

P Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
V I s duchom tvojím. [I s tebou.]

P Pozdravme sa navzájom znamením zmierenia a pokoja.

29. Lámanie chleba

P Chlieb, ktorý lámeme,
je účasťou na Kristovom tele,
kalich dobrorečenia, ktorý žehnáme,
je účasťou na Kristovej krvi.

30. Agnus Dei

V Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
daruj nám pokoj.

31. Prijímanie

32. Ďakovná modlitba

P V pokoji sa modlime k Pánovi:
Pane, náš Bože, vzdávame Ti vďaky za to,
že nás krstom zjednocuješ v tele Kristovom,
a že nás v eucharistii napĺňaš radosťou.
Veď nás cestou plnej, viditeľnej jednoty tvojej Cirkvi
a pomôž nám, aby sme si vážili všetky
znamenia zmierenia, ktoré nám dávaš.
Práve sme zakúsili hostinu,
ktorú si pre nás pripravil v budúcom veku.
Daj nech raz my všetci máme podiel
na dedičstve svätých
a živote v tvojom nebeskom meste.
Skrze Ježiša Krista, tvojho Syna, nášho [brata a] Pána,
ktorý s tebou v jednote s Duchom Svätým
žije a kraľuje na veky vekov.
V Amen.

33. Záverečná pieseň

34. Misijné slovo

35. Požehnanie

P Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni!
Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý!
Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!

Nech vás odteraz až naveky žehná
Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
V Amen.