Poriadok slávenia eucharistie „A“

Poriadok slávenia eucharistie (variant A) vo formáte *.pdf

Úvodné obrady

Príchod a pozdrav

Keď sa obec zhromaždila, prichádza k oltáru asistencia, diakon (D) a predsedajúci (P). Predsedajúci s asistenciou sa poklonia pred oltárom a potom predsedajúci pobozká oltár (môžu tak urobiť aj ďalší ordinovaní) a pokiaľ sa používa kadidlo, predsedajúci ním incenzuje oltár. Po skončení incenzovania sa všetci odoberú na svoje miesta a po skončení vstupného spevu sa predsedajúci spolu so zhromaždenou obcou prežehná veľkým krížom na čele, hrudy, ľavom a pravom ramene a hovorí:

P V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
V Amen.

S rozopätými rukami predsedajúci pokračuje:

P Milosť nášho Pána Ježiša Krista,
láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého
nech je s vami všetkými.
V I s duchom tvojím.

alebo

P Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca,
i od Pána Ježiša Krista.
V Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista.

alebo

P Pán s vami.
V I s duchom tvojím.

Biskup môže zhromaždené spoločenstvo pozdraviť tiež takto:

B Pokoj Kristov nech je s vami.
V I s duchom tvojím.

Úvod do liturgie

Po pozdrave môže predsedajúci niekoľkými slovami uviesť zhromaždenú obec do slávenia eucharistickej slávnosti a pripomenúť aktuálnu tému liturgického sviatku.

Kyrie

Nasleduje zvolanie Kyrie, Eleison, ktoré recituje alebo spieva striedavo predsedajúci alebo kantor alebo zhromaždená obec.

Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. – Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. – Pane, zmiluj sa.

alebo

Kyrie, eleison. – Kyrie, eleison.
Christe, eleison. – Christe, eleison.
Kyrie, eleison. – Kyrie, eleison.

Je možné použiť taktiež rozvinutý spôsob Kyrie. V tomto prípade predsedajúci alebo kantor predspieva jednotlivé verše a obec pripojí odpoveď:

V Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

P Pane Ježišu Kriste, prichádzame, aby sme s Tebou slávili.
P Prichádzame, aby sme počuli Tvoje slovo.
P Prichádzame, aby sme s Tebou hodovali.

alebo

Pane Ježišu Kriste, Synu živého Boha.
Pane Ježišu Kriste, ty si Pánom svojej Cirkvi.
Pane Ježišu Kriste, ty si nádej celej Zeme.

alebo

Kriste, ty si naše svetlo, sila a istota.
Ty si cesta, ktorá vedie k Otcovi; pravda, ktorá sa nikdy nemýli.
Ty si chlieb života a naša večná spása.

alebo

Pane Ježišu Kriste, s dôverou prichádzame k tebe.
Voláš nás, napriek všetkým naším vinám.
Daj, nech veríme v tvoju lásku.

alebo

Pane Ježišu Kriste, dobrý pastier svojho ľudu.
Privádzaš nás k prameňom života a spásy.
Daj, nech počujeme tvoj hlas a nasledujeme ťa na všetkých cestách.

V adventnom období

Pane Ježišu Kriste, v tebe svitá deň spásy.
Pane Ježišu Kriste, ty si svetlo, ktoré prichádza.
Pane Ježišu Kriste, čakáme, kým prídeš v sláve.

alebo

Pane Ježišu Kriste, ty si nádej celého sveta.
Pane Ježišu Kriste, ty si naše svetlo, sila a istota.
Pane Ježišu Kriste, s radosťou očakávame tvoj príchod.

Vo vianočnom období

Pane Ježišu Kriste, ty si Slovo večného Otca.
Pane Ježišu Kriste, z lásky si sa stal jedným z nás.
Pane Ježišu Kriste, tvoj príchod spojil zem s nebom.

alebo

Pane Ježišu Kriste, ty, ktorý si sa stal človekom pre našu spásu.
Ty, ktorý nás posilňuješ svojim božským slovom.
Ty, ktorý nás živíš svojim svätým pokrmom.

alebo

Pane Ježišu Kriste, zjavené Slovo večného Otca.
Stal si sa človekom a niesol s nami všetko, čo nás ťaží.
Povolávaš nás a nášmu životu dávaš nový zmysel.

V pôstnom období

Pane Ježišu Kriste, s dôverou prichádzame k tebe.
Tvoja láska je väčšia než všetky hriechy.
Pretváraš nás z otrokov sveta na svojich priateľov.

alebo

Pane Ježišu Kriste, tvoj hlas znie v našich srdciach.
Voláš nás, k pokániu a k viere v evanjelium.
Zbavuješ nás našich úzkostí a strachu.

alebo

Pane Ježišu Kriste, s dôverou prichádzame k tebe.
Ty poznáš našu ľudskú biedu a núdzu.
Daj, nech na sebe poznávame moc tvojej smrti a tvojho vzkriesenia.

alebo

Pane Ježišu Kriste, ty si dal svoj život za život sveta.
Ty si zvíťazil nad hriechom a smrťou.
Voláš nás nasledovať tvoju lásku.

alebo

Pane Ježišu Kriste, prišiel si zachrániť hriešnych ľudí.
Priniesol si stratenú ovcu na svojich ramenách späť k svojmu stádu.
Kajúcemu lotrovi na kríži si sľúbil raj.

Vo veľkonočnom období

Pane Ježišu Kriste, ty si premohol smrť a otvoril nám nebo.
S radosťou slávime tvoje slávne vzkriesenie.
V tebe dostal život nový zmysel a plnosť.

alebo

Pane Ježišu Kriste, ty si ako víťaz vstal z hrobu.
Tvoje svetlo žiari v temnote smrti a v úzkostiach sveta.
Tvoje královstvo je prítomné tam, kde sa zvestuje tvoje slovo a láme chlieb.

alebo

Pane Ježišu Kriste, ty si zvíťazil nad hriechom a smrťou.
Tvoje vzkriesenie je aj našim vzkriesením.
Daj, nech nás nič neodlúči od tvojej lásky.

alebo

Pane Ježišu Kriste, ty si premohol smrť a otvoril nám nebo.
Krstom sa stávame účastnými na tvojom víťazstve.
Daj, nech v nás vládne tvoja pravda a láska.

alebo

Pane Ježišu Kriste, s radosťou slávime tvoje víťazstvo nad hriechom a smrťou.
Ty si naše svetlo, pravda a istota.
Daj nám odvahu žiť v tvojej láske.

alebo

Pane Ježišu Kriste, ty si premohol smrť a otvoril nám nebo.
Vrátil si sa k Otcovi, aby si nám pripravil miesto.
Raz prídeš v sláve, plný jasu a moci.

Záver liturgického roka

Pane Ježišu Kriste, ty si nádej celej zeme.
Ty si naše svetlo, sila a istota.
Raz prídeš v sláve, plný jasu a moci.

Výročie posvätenia chrámu

Pane Ježišu Kriste, na tvoju oslavu bol postavený tento chrám.
Ježišu Kriste, tu znie tvoje slovo a oslavuje sa tvoja láska.
Jezišu Kriste, tu sme tvojou rodinou.

Pri svatbe

Pane Ježišu Kriste, vtelená láska Boha Otca.
V tebe dostal život nový zmysel a plnosť.
Daj nám odvahu žiť v tvojej láske.

Pri bohoslužbách za zosnulých

Pane Ježišu Kriste, ty si ako víťaz vstal z hrobu.
Vrátil si sa k Otcovi, aby si nám pripravil miesto.
Tvoje svetlo žiari v temnote smrti a v úzkostiach sveta.

Sláva Bohu na výsostiach

V nedele (okrem obdobia adventu a pôstu a bohoslužieb za zosnulých), slávnosti, sviatky a pri významných príležitostiach nasleduje chválospev Sláva Bohu na výsostiach (Gloria). Chválospev spieva celá obec.

Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Chválime ťa, velebíme ťa,
klaniame sa ti, oslavujeme ťa,
vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva tvoja.
Pane Bože, Kráľ nebeský,
Boh Otec všemohúci.
Pane, Ježišu Kriste, ty jednorodený syn,
Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca.
Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami,
ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu.
Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.
Veď len ty si Svätý, len ty si Pán,
len ty si Najvyšší, Ježišu Kriste,
s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen.

Najmä pri rozvinutom spôsobe Kyrie je možné namiesto chválospevu Sláva Bohu na výsostiach použiť tento spev:

Gloria, Gloria, in excelsis Deo!
Gloria, Gloria, alleluja, alleluja!

Vstupná modlitba

Predsedajúci stojí a so zopnutými rukami povie:

P Modlime sa.

Všetci stoja a vo chvíli ticha sa modlia. Po chvíli predsedajúci s rozopätými rukami prednáša Vstupnú modlitbu. Koniec modlitby (konklúziu) prednáša predsedajúci so zopnutými rukami; každá modlitba sa končí vlastnou konklúziou, ktorá je súčasťou modlitby.

Všetci odpovedia:

V Amen.

Bohoslužba slova

Prvé čítanie

Lektor (L) číta Prvé čítanie zo Svätého Písma. Na konci čítania povie:

L Počuli sme Božie slovo.

Všetci odpovedia:

V Bohu vďaka.

Žalm

Žalm prednáša žalmista; všetci po ňom opakujú responzoriálny verš.

Druhé čítanie

Druhé čítanie býva zaradené v nedeľu a v iné významné dni. Na konci čítania lektor povie:

L Počuli sme Božie slovo.

Všetci odpovedia:

V Bohu vďaka.

Aleluja (Pieseň pred evanjeliom)

Aleluja môže byť spievané so žalmom formou responzória alebo samostatne. V období pôstu je Aleluja nahradené iným vhodným spevom. Je tiež možné spievať samostatnú pieseň pred evanjeliom a Aleluja až potom. Pri speve Aleluja celé zhromaždenie stojí.

Evanjelium

Ak sa používa kadidlo, ešte pred evanjeliom nasype predsedajúci kadidlo do kadidelnice. Toho, kto bude čítať evanjelium, môžu v sprievode k ambónu doprevádzať ostatní liturgickí služobníci so sviečkami a kadidlom. Evanjelium číta diakon (D), iný kňaz (K) a ak nie je nikto z nich prítomný, tak sám predsedajúci (P). Diakon sa pred čítaním Evanjelia postaví pred predsedajúceho a požiada ho o požehnanie.

Ten, kto bude čítať Evanjelium, spravidla diakon, od ambónu zaspieva alebo povie:

D Pán s vami.

Všetci odpovedia:

V I s duchom tvojím.

Potom pokračuje:

D Čítanie zo svätého evanjelia podľa N. (Mt, Mk, Lk, Jn)

Pritom ten, kto číta Evanjelium, poznačí krížom evanjeliár na začiatku textu a všetci sa prežehnajú znamením malého kríža na čele, ústach a hrudi a odpovedajú:

V Sláva tebe, Pane.

Ak sa používa kadidlo, ten, kto bude čítať, teraz incenzuje evanjeliár a potom číta alebo spieva Evanjelium. Keď dočíta text, povie alebo zaspieva:

D Počuli sme slovo Pánovo.

Pritom môže evanjeliár pozdvihnúť a pobozkať ho. Všetci odpovedia:

V Chvála tebe, Kriste.

Aleluja (Pieseň po evanjeliu)

Po Evanjeliu je možné zaspievať aleluja; v pôstnom období iný vhodný spev.

Kázeň

V Kázni sú spravidla zhrnuté a komentované myšlienky, ktoré obsahujú biblické texty pre daný liturgický sviatok. Celá zhromaždená obec počas Kázne sedí na svojich miestach.

Sviatosť zmierenia

Na tomto mieste je možné sláviť Sviatosť zmierenia. Predsedajúci uvedie Sviatosť zmierenia napríklad týmito slovami:

P Pred tým než budeme sláviť Pánovu pamiatku,
je potrebné, aby sme sa dobre pripravili:
preto skúmajme každý sám seba
a vyznajme, že sme hriešnici,
lebo keď sa sami odsúdime,
Boh nás neodsúdi.

Po chvíli ticha všetci pokračujú:

V Vyznávam všemohúcemu Bohu
i vám, bratia a sestry, že často hreším
myšlienkami, slovami, skutkami
a zanedbávaním dobrého.
Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.
Preto prosím matku Božiu, Pannu Máriu,
všetkých anjelov a svätých,
i vás, bratia a sestry,
modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

Predsedajúci s rozopätými rukami povie:

P Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí
a privedie nás do života večného.

Všetci odpovedia:

V Amen.

Predsedajúci s rukami vztiahnutými nad zhromaždenú obec pokračuje:

P Milosrdný Boh Otec,
ktorý smrťou a zmŕtvychvstaním svojho Syna
zmieril svet so sebou
a zoslal Ducha Svätého
na odpustenie hriechov,
nech nám touto službou Cirkvi
udelí odpustenie a pokoj.

Tí, ktorí slávia Sviatosť zmierenia, sa prežehnajú znamením kríža; predsedajúci hovorí slová rozhrešenia a žehná zhromaždeniu a nakoniec sa sám prežehná znamením kríža:

P Prijmime rozhrešenie v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Všetci odpovedia:

V Amen.

Vyznanie viery

V nedeľu a v deň slávnosti zhromaždená obec recituje alebo spieva Vyznanie viery (Credo).

Verím v jedného Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista,
jednorodeného Syna Božieho,
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla,
pravého Boha z Boha pravého,
splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom:
skrze neho bolo všetko stvorené.
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.

Nasledujúcu vetu hovorí zhromaždená obec v úklone. V deň slávnosti Zvestovania Pána a v deň Narodenia Pána kľačiac:

A mocou Ducha Svätého
vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.

Za nás bol aj ukrižovaný
za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.
A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych
a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,
ktorý vychádza z Otca.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.
On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, všeobecnú a apoštolskú Cirkev.
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
A očakávam vzkriesenie mŕtvych
a život budúceho veku.
Amen.

ALEBO

Verím v Boha,
Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,
i v Ježiša Krista,
jeho jediného Syna,
nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev všeobecnú,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný.
Amen.

ALEBO sa spieva

 1. Verím v Boha jedného, Otca všemocného,
  ktorý nebo a aj zem stvoril sám z ničoho,
  to, čo vidíš očami i to čo len tušíš,
  v diaľkach neba nesmiernych aj v skrytosti v duši.

 2. Verím v Krista Ježiša, Pána jediného,
  zrodeného pred vekmi a nestvoreného;
  on je Svetlo zo Svetla, Boh z Boha splodený,
  Otcu podstatou rovný, Syn jednorodený.

 3. Stal sa pre nás človekom, naším bratom stal sa.
  Mocou Ducha Svätého z Panny narodil sa.
  Z lásky prijal údel náš a bol nám podobný.
  Za nás zomrel na kríži a bol pochovaný.

 4. Podľa Písma v tretí deň, povstal opäť z hrobu,
  na nebesia vystúpil, k Bohu, svojmu Otcu.
  Keď sa v sláve navráti, posúdi sa každý.
  Jeho vláda potrvá naveky a navždy.

 5. Verím v Ducha Svätého, ktorý oživuje,
  spoločenstvo veriacich láskou posväcuje.
  Z Boha Otca vychádza a patrí mu sláva.
  Viedol svojich prorokov a nám dary dáva.

 6. Verím, že je jediná svätá Cirkev Božia,
  ktorú všetci kresťania bez rozdielu tvoria.
  Vyznávam krst jediný, hriechov odpustenie.
  Očakáva bez konca život a vzkriesenie.

Modlitba veriacich (Prosby)

Modlitbou veriacich (Prosbami) sa končí Bohoslužba slova. Predsedajúci vyzve zhromaždenú obec k modlitbe a prítomní jednotlivo, najlepšie vlastnými slovami, prednášajú prosby. Na jednotlivé výzvy všetci odpovedajú:

V Prosíme ťa, vyslyš nás.

alebo

V Pane, zmiluj sa. (Kyrie, eleison.)

alebo inými slovami alebo obec spieva odpoveď

Prosby môžu mať napríklad túto formu:

P Sestry a bratia, z celej duše a z celého srdca
prosme nášho nebeského Otca
a volajme k nemu:
Prosíme ťa, vysliš nás. alebo Pane, zmiluj sa. alebo Kyrie, eleison.

Jednotliví veriaci, prípadne lektor (L), potom prednášajú prosby za konkrétne potreby cirkvi, spoločnosti, za potrebných a trpiacich a spravidla až nakoniec za zosnulých.

L Daj, nech je tvoja cirkev miestom, kde každý
kto hľadá, objaví domov, lásku, slobodu
a tvoju prítomnosť.
V Prosíme ťa, vyslyš nás.
L Pomôž nám žiť tak, aby naše svedectvo
o tvojej láske bolo pravdivé a účinné.

V Prosíme ťa, vyslyš nás.

L Požehnaj službu nášho biskupa N
a žehnaj všetkých,
ktorým je v cirkvi zverená služba,
aby boli nositeľmi evanjelia pravdy a lásky.
V Prosíme ťa, vyslyš nás.
L Pomôž nášmu farskému spoločenstvu,
aby v jednote a svornosti so všetkými našimi
farnosťami (prekonávalo všetky prekážky,
aby) rástlo a duchovne sa obnovovalo.
V Prosíme ťa, vyslyš nás.
L Prosíme ťa za náš národ a za všetky národy sveta:
daj, nech všetci ľudia žijú vo svornosti a mieri.
V Prosíme ťa, vyslyš nás.
L Prosíme ťa za toto mesto a všetkých, čo v ňom
žijú: daj, nech sa cítia šťastní v istote tvojej blízkosti.
V Prosíme ťa, vyslyš nás.
L Prosíme ťa za tých, ktorí stoja v tieni života:
postihnutých a chorých, starých a osamelých,
neúplné rodiny a deti bez rodín,
nezamestnaných a všetkých, ktorých prehliadame,
vytláčame na okraj a odstrkujeme.
V Prosíme ťa, vyslyš nás.
L Prosíme ťa za zosnulých, najmä za tých, ktorých si
povolal k sebe z tejto farnosti: prijmi ich
do večného svetla a pokoja.
V Prosíme ťa, vyslyš nás.

Predsedajúci uzatvára Modlitbu veriacich s rozopätými rukami napríklad týmito slovami:

P Nebeský Otče, ďakujeme ti, že si s nami a že
nás počuješ. Prijmi naše prosby, aj tie, ktoré sme
nevyslovili. Skrze Krista, nášho Pána.
V Amen.

_________________________________________________

Pozdrav pokoja

Na tomto mieste alebo po Modlitbe Pána sa môže konať Pozdrav pokoja. Predsedajúci ho uvedie modlitbou:

P Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom:
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“
Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi
a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu,
lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Všetci odpovedia:

V Amen.

Pozdrav pokoja je možné uviesť nasledujúcimi biblickými slovami:

P Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou
a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila
mocou Ducha Svätého. (Rim 15,13)

alebo

Rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji
a Boh lásky a pokoja bude s vami. (2 Kor 13,11)

alebo

Pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach,
veď preň ste boli povolaní v jednom tele. (Kol 3,15)

Potom predsedajúci spieva alebo hovorí:

P Pokoj Pánov nech je vždy s vami.

Všetci odpovedia:

V I s duchom tvojím.

Diakon a ak nie je prítomný, tak sám predsedajúci vyzve spoločenstvo:

D Dajte si znak pokoja.

Pozdrav pokoja si vymeníme, pokiaľ je to možné, každý s každým napríklad so slovami Pokoj s tebou, alebo Pokoj Kristov nech je s tebou.

_________________________________________________

Slávenie eucharistie

Príprava oltára a darov

Veriaci z obce alebo asistencia prinesú k oltáru chlieb a víno a kde je to zvykom taktiež zbierku pre potreby spoločenstva. Predsedajúci s diakonom od nich príjmu dary pre slávenie eucharistie a ostatné dary. Diakon potom pripraví oltár na slávenie eucharistie; diakon, a ak nie je prítomný tak niekto z asistencie, nachystá chlieb a naleje do kalicha víno a trochu vody. Keď je oltár pripravený na slávenie eucharistie, predsedajúci príde k oltáru a pozdvihne mlčky dary. Ak sa používa kadidlo, predsedajúci incenzuje dary a oltár a potom diakon alebo niekto z asistencie incenzuje predsedajúceho a zhromaždenú obec. Potom môže nasledovať umývanie rúk. Predsedajúci potom pokračuje Modlitbou nad darmi.

Modlitba nad darmi

Modlitbu nad darmi prednáša predsedajúci s rozopätými rukami. Modlitba sa končí vlastnou konklúziou a zhromaždená obec ju zakončí svojim:

V Amen.

Namiesto modlitby nad darmi môže byť pri kladení eucharistických darov na oltár použitá nasledujúca modlitba, v priebehu ktorej pozdvihuje predsedajúci nad oltár misku s chlebom a kalich s vínom a prednáša požehnanie.

P Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov,
že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb.
Obetujeme ho tebe ako ako plod zeme
a práce ľudských rúk,
aby sa nám stal chlebom života.
V Zvelebený Boh naveky.

P Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov,
že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno.
Obetujeme ho tebe ako plod viniča
a práce ľudských rúk,
aby sa nám stalo duchovným nápojom.
V Zvelebený Boh naveky.

Eucharistická modlitba

Prefácia

Eucharistická modlitba sa začína Prefáciou. Predsedajúci od oltára s rozopätými rukami hovorí alebo spieva:

P Pán s vami.

Všetci odpovedia:

V I s duchom tvojim.

Predsedajúci pozdvihne ruky a pokračuje:

P Hore srdcia.

Všetci odpovedia:

V Máme ich u Pána.

Predsedajúci pokračuje

P Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.

Všetci odpovedia:

V Je to dôstojné a správne.

Potom predsedajúci s rozopätými rukami recituje alebo spieva Prefáciu. Na konci Prefácie potom predsedajúci zopne ruky a spolu so zhromaždenou obcou recituje alebo spieva:

V Svätý, svätý, svätý Pán Boh všetkých svetov.
Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
Hosanna na výsostiach!
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
Hosanna na výsostiach!

Eucharistická modlitba pokračuje niektorou z Anafor.

Anafora

Predsedajúci prednáša s rozopätými rukami vybranú Anaforu s dialogickými modlitbami. Pri slovách ustanovenia Večere Pánovej berie predsedajúci do rúk chlieb a potom kalich s vínom a zdvihne ich mierne nad oltár.

Pri eucharistickej epikléze potom vztiahne ruky nad eucharistické dary. Slová ustanovenia a epiklézu sa spolu s predsedajúcim modlia aj koncelebrujúci kňazi. Ak sú prítomní koncelebranti, môžu predniesť modlitby obsiahnuté v Anafore po slovách ustanovenia. Počas celej modlitby obec stojí. Na slová diakona alebo predsedajúceho:

D Hľa, tajomstvo viery.

Všetci odpovedia:

V Smrť tvoju, Pane, zvestujeme
a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve.

alebo

D Vyznajme tajomstvo viery.

V Pane, keď jeme tento chlieb
a pijeme z tohto kalicha,
zvestujeme tvoju smrť,
kým neprídeš v sláve.

alebo

D Veľké je tajomstvo viery

V Spasiteľ sveta, zachráň nás,
veď ty si nás vykúpil
svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

alebo Anafora obsahuje iné dialogické modlitby. Anafora sa končí chválospevom, pri ktorom predsedajúci s diakonom pozdvihuje telo Kristovo a krv Kristovu nad oltár a spolu so zhromaždenou obcou spieva alebo recituje:

V Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi
máš ty, Bože Otče všemohúci,
v jednote s Duchom Svätým
všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
Amen.

Prijímanie

Modlitba Pána

Modlitbu Pána predsedajúci uvedie napríklad slovami:

P Pomodlime sa modlitbu, ktorú nás naučil
náš Pán, Ježiš Kristus.

Všetci prítomní spravidla spoja svoje ruky a spievajú alebo recitujú:

V Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.
Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva naveky.
Amen.

_________________________________________________

Pozdrav pokoja

Ak nebol Pozdrav pokoja už na konci Bohoslužby slova, potom sa koná teraz. Predsedajúci ho uvedie modlitbou:

P Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom:
„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“
Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej Cirkvi
a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu,
lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Všetci odpovedia:

V Amen.

Pozdrav pokoja je možné uviesť nasledujúcimi biblickými slovami:

P Nech vás Boh nádeje naplní všetkou radosťou
a pokojom vo viere, aby sa vaša nádej rozhojnila
mocou Ducha Svätého. (Rim 15,13)

alebo

Rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji
a Boh lásky a pokoja bude s vami. (2 Kor 13,11)

alebo

Pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach,
veď preň ste boli povolaní v jednom tele. (Kol 3,15)

Potom predsedajúci spieva alebo hovorí:

P Pokoj Pánov nech je vždy s vami.

Všetci odpovedia:

V I s duchom tvojím.

Diakon a ak nie je prítomný, tak sám predsedajúci vyzve spoločenstvo:

D Dajte si znak pokoja.

Pozdrav pokoja si vymeníme, pokiaľ je to možné, každý s každým napríklad so slovami Pokoj s tebou, alebo Pokoj Kristov nech je s tebou.

_________________________________________________

Lámanie chleba

Predsedajúci s koncelebrantami potom láme eucharistický chlieb. Počas Lámania chleba zhromaždená obec recituje alebo spieva:

V Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta
zmiluj sa nad nami.

Prosby sa môžu stále opakovať, posledná prozba sa spieva alebo recituje až keď predsedajúci dokončí lámanie eucharistického chleba:

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
daruj nám pokoj.

Prijímanie

Predsedajúci môže vlastnými slovami pozvať prítomných na Prijímanie. Potom pozdvihne telo a krv Pána nad oltár so slovami:

P Hľa, Baránok Boží,
ktorý sníma hriechy sveta.
Blažení tí, čo sú pozvaní
na hostinu Baránkovu.

Všetci pokračujú:

V Pane, nezaslúžim si, aby si vošiel pod moju strechu,
ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.

Tí zhromaždení, ktorí sú pokrstení a ľutovali svoje hriechy, prijímajú telo a krv Pánvou; tedy vždy pod obojím. Ten, kto telo a krv podáva, spravidla predsedajúci, diakon, koncelebrant alebo niekto z asistencie, pritom hovorí:

Telo Kristovo a Krv Kristova.

Prijímajúci odpovie:

Amen.

Po Prijímaní môže nasledovať chvíľa ticha a spoločenstvo tiež môže prejaviť svoju vďačnosť vlastnými modlitbami vďaky.

Modlitba po prijímaní

Predsedajúci vstane zo svojho miesta a povie:

P Modlime sa.

Potom prednáša s rozopätými rukami Modlitbu po prijímaní, ktorá je zakončená vlastnou konklúziou. Všetci odpovedia:

V Amen.

Záver

Krátke oznamy

Tu je miesto pre rôzne oznamy, napríklad ohlásenie ďalších bohoslužieb, spoločných akcií cirkevnej obce a podobne.

Požehnanie a vyslanie

Eucharistická slávnosť sa končí Požehnaním a vyslaním. Predsedajúci s rozopätými rukami hovorí:

P Pán s vami.

Všetci odpovedia:

V I s duchom tvojim.

Predsedajúci žehná zhromaždených veriacich a hovorí:

P Nech nás žehná všemohúci Boh
Otec i Syn i Duch Svätý.

Všetci sa prežehnajú znamením veľkého kríža a odpovedia:

V Amen.

alebo môže byť použité slávnostné požehnanie, ktoré môže predchádzať výzva diakona:

D Skloňte si hlavu na požehnanie.

_________________________________________________

Ak bohoslužbe predsedá biskup, môže udeliť požehnanie nasledujúcim spôsobom:

B Pán s vami.
V I s duchom tvojím.
B Nech je zvelebené meno Pánovo.
V Od tohto času až naveky.
B Naša pomoc v mene Pánovom.
V Ktorý stvoril nebo i zem.

Biskup žehná všetkým zhromaždeným so slovami:

B Nech nám žehná všemohúci
Boh Otec i Syn i  Duch Svätý.

Všetci odpovedia:

V Amen.

_________________________________________________

Diakon alebo predsedajúci nakoniec povie:

D Iďte v mene Božom.

Všetci odpovedia:

V Bohu vďaka.

_________________________________________________

Vo veľkonočnom období:

D Iďte v mene Božom. Aleluja, aleluja.

Všetci odpovedia:

V Bohu vďaka. Aleluja, aleluja.

Potom predsedajúci, kňazi a diakoni pobozkajú oltár a spolu s ostatnými liturgickými služobníkmi sa pred oltárom poklonia a potom všetci odídu. Na záver liturgie sa môže zaspievať pieseň.