Požehnanie príbytkov na sviatok Zjavenia Pána (6. januára)

Tam, kde majú farníci vo zvyku pozvať k sebe domov farára na sviatok Zjavenia Pána, alebo v priebehu nasledujúceho týždňa, je možné použiť toto požehnanie.

Celebrant začne týmto, alebo iným vhodným pozdravom:

Pokoj tomuto domu a všetkým, čo v ňom bývajú.

Potom zaspievame alebo zarecitujeme Magnifikát s jednou z nasledujúcich antifón:

Pán vyjavil svoju slávu: Poďme a klaňajme sa mu.

alebo

Videl som vodu vyvierať z pravej strany chrámu. Aleluja. A všetci, ku ktorým sa táto voda dostala, * Ozdraveli a budú volať: Aleluja, aleluja.

Velebí *
moja duša Pána
a môj duch zajasal *
v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. *
Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia,
pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
a sväté je jeho meno,
a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie *
s tými, čo sa ho boja.

Prejavil silu svojím ramenom; *
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú;
mocnárov zosadil z trónov *
a povýšil ponížených.
Hladných nasýtil dobrotami *
a boháčov prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, *
lebo pamätá na milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom: *
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.

Zopakujeme antifónu.

Celebrant   Pán s vami.
Ľudia   I s duchom tvojim.
Celebrant   Modlime sa.

Celebrant vyberie jednu z nasledujúcich modlitieb:

Bože, vedením svojej hviezdy si zjavil svojho jediného Syna národom zeme: Voveď nás, ktorí ťa teraz poznávame prostredníctvom viery, do tvojej prítomnosti, kde budeme môcť vidieť tvoju slávu z tváre do tváre; skrze Ježiša Krista, nášho brata a Pána, ktorý žije a kraľuje s tebou a Duchom Svätým, teraz i naveky. Amen.

alebo

Otče v nebesiach, ktorý si pri krste Ježiša v rieke Jordán vyhlásil, že je tvojím milovaným Synom, a pomazal si ho Duchom svätým: Daj nech všetci, ktorí boli pokrstení v jeho Mene, zachovávajú zmluvu, ktorú prijali, a odvážne ho vyznávali ako Pána a Spasiteľa, ktorý s tebou a Duchom Svätým žije a kraľuje vo večnej sláve. Amen.

Celebrant sa potom modlí túto modlitbu

Zvelebený Pane, navštív tento príbytok svojou potešujúcou prítomnosťou. Požehnaj všetkých, ktorí tu žijú, darom svojej lásky a daj nech [si navzájom] prejavujú tvoju lásku [, a nech ju prejavujú aj voči] všetkým tým, ktorých životov sa dotýkajú. Nech vzrastajú v milosti, poznaní a v láske k tebe. Veď ich, potešuj ich, posilňuj ich a zachovávaj ich v pokoji, Ježišu Kriste, teraz i po všetky veky. Amen.

Môžeme pridať ďalšie vhodné modlitby.

Celebrant môže na záver predniesť jedno z nasledujúcich dvoch požehnaní:

Nech vám Boh Otec, ktorý nás krstom prijal za svoje deti, dá svoju milosť. Amen.

Nech vás Boh Syn, ktorý posvätil dom v Nazarete, naplní láskou. Amen.

Nech vás Duch Svätý, ktorý vytvoril z Cirkvi jednu rodinu, zachová v pokoji. Amen.

alebo

Všemohúci Boh, ktorý žiarou hviezdy viedol mudrcov, aby našli Krista – Svetlo sveta, nech vás vedie vo vašom putovaní, aby ste našli Pána. Amen.

Boh, ktorý poslal Svätého Ducha, aby spočinul na jeho jednorodenom Synovi pri krste v Jordáne, nech vyleje tohto Ducha na vás, ktorí ste vstúpili do vôd znovuzrodenia. Amen.

Boh, ktorý svojou mocou premenil vodu na víno na svadbe v Káne, nech premení vaše životy a vloží vám do sŕdc radosť. Amen.

A požehnanie všemohúceho Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého nech je nad vami a zostáva s vami naveky. Amen.

Môže nasledovať pozdrav pokoja.


Obrad požehnania bol do slovenčiny preložený a mierne upravený podľa predlohy Episkopálnej cirkvi v USA: The Book of  Occasional Services 2003, ktorá je voľne dostupná na adrese: http://www.richardliantonio.com/anglican/Occasional Services 2003.pdf. Text Magnifikátu je prevzatý zo Slovenského ekumenického prekladu Biblie.

Preklad: Martin Kováč