Štefan Šrobár: Ježišov nový život

Ježišov život po vzkriesení je opravdivým ľudským životom. Svedčia o tom evanjeliá. Príbehy Ježišovho života po vzkriesení sa nápadne podobajú príbehom jeho pozemského života. Ježiš sa stretáva so svojimi učeníkmi, stoluje s nimi a vysvetľuje im zmysel svojho pozemského života. Ježiš teda žije opravdivý ľudský život, ale v nových dimenziách Božej večnosti. Nemali by sme preto zostávať pri Ježišovom … Celý článok…

Štefan Šrobár: Pôst v Biblii

Na Veľkú noc sa pripravujeme obdobím pôstu. Pôst je zaužívaný v mnohých náboženských tradíciách. Izraelci sa postili pred sviatkami a pri spomienke na významné náboženské udalosti. Pôst bol veľmi prísny a znamenal nielen zrieknutie sa určitých pokrmov a nápojov, ale zrieknutie sa všetkého jedla. Pôsty sa spájali s modlitbami a bohoslužbou v synagóge. Kládol sa tiež dôraz na skutky dobročinnosti, najmä na … Celý článok…

Štefan Šrobár: Čas – dar a úloha

Dnešný človek by sa rád zmocnil času, ale nedokáže žiť v čase. Preto žijeme v stálom zhone a napätí. Všetko by chcel stihnúť a pritom si neuvedomuje, že mu uniká to, čo je v živote najdôležitejšie. Človek by sa mal vedieť stíšiť a čakať. Kto to dokáže môže zažiť niečo mimoriadne.  „Vykupujte“ čas ( Ef 5, 16 ) Takto doslovne znie … Celý článok…

Štefan Šrobár: Vianoce nie sú idylou

Vianoce sú sviatky svetla. V evanjeliu podľa Jána sa hovorí o Ježišovi ako o svetle, ktoré svieti v tmách, ale tma ho neprijala. Zápas s temnotou sveta sprevádzal celý Ježišov pozemský život. Veriaci si v týchto vianočných dňoch prinášajú z Betlehema plamienok svetla ako symbol radosti a nádeje. V Ježišovi bol Boží život, ktorý bol darom pre svet. Ježišov život však nebol žiadnou … Celý článok…

Štefan Šrobár: Svätý František z Assisi – patrón ekológie

František bol človek ako každý z nás. Žije, miluje život, má starosti, modlí sa, trpí, spieva a zdokonaľuje sa v láske k Bohu a stvoreniu. (Dilong, R.)  Mal intímny vzťah k stvoreniu, ktoré miloval a chránil. Bolo mu matkou a sestrou. (Laudatosi´)  Príroda je pre nás ako otvorená kniha, v ktorej sa musíme stále učiť čítať. V tom je pre … Celý článok…

Štefan Šrobár: Kresťanstvo ako pozývajúce gesto

Kresťanstvo veľkých foriem sa možno dnes bude musieť premeniť na kresťanstvo malých gest (porov. Iz 42, 2). Hovorme o kresťanstve skôr ako o malom, pasívnom, nenásilnom geste, ktoré dokáže človeka prekvapiť, ako o veľkej misii, ktorá môže nepriamo pôsobiť aj násilne. Pokúsme sa predstaviť kresťanstvo možno skôr v zmysle motivácie ako formácie. Podobne aj teológia by … Celý článok…

Prvý rok pani Anny Záborskej v úrade splnomocnenkyne Vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia

Vo štvrtok 8. septembra 2022 uplynul rok od vzniku novej funkcie spnomocnenca vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, do ktorej bola v ten istý deň vymenovaná pani Anna Záborská. V tejto súvislosti nás už pred časom oslovila redaktorka RTVS s prosbou o stanovisko k jej pôsobeniu. Pri tejto príležitosti zverejňujeme vyjadrenie starokatolíckeho kňaza … Celý článok…

Štefan Šrobár: Pluralita náboženstiev

„Náboženstvo v singulári“ je len akademický konštrukt – v skutočnosti existujú len mnohé náboženstvá. Je však treba dodať, že v skutočnosti neexistujú ani „náboženské systémy“, ako budhizmus, hinduizmus, islam, a tak ďalej. Aj to sú viac menej akademické konštrukty, zhrňujúce do jedného pojmu celé spektrum nesmierne pestrých javov. Akú podobu mala cirkev na počiatku svojej existencie? Ani tu nemôžeme … Celý článok…

Štefan Šrobár: Ježišov život po zmŕtvychvstaní

Ježiš prijal svoju smrť dobrovoľne. Otec od neho takúto obetu nežiadal. Ježišova smrť bola zavŕšením jeho života a diela. Jeho zvesť o Božom kráľovstve bola víťazstvom nad zlom, ktoré zotročovalo človeka, lebo ho oberalo o jeho slobodu. Božie kráľovstvo sa malo vo svete presadiť silou slabých, ktorá sa najvýraznejšie prejavuje pri smrti. Boh Otec nežiadal Ježišovu smrť, ale … Celý článok…

Štefan Šrobár: Ako sám Ježiš vnímal svoju smrť

V Liste Rimanom Pavol píše, že Ježiš zomrel za naše hriechy (Rim 4,25). Ale vyjadril by sa takto Ježiš? Mohol predvídať všetky detaily svojej smrti a svojho vzkriesenia? V Markovom evanjeliu (Mk 8,31; 9,31; 10,33-34 s paralelami u Matúša a Marka) nachádzame tri predpovede údelu Syna človeka. Neboli tieto ohlasovania presnejšie interpretované zo spätného pohľadu? Nedoplnili ich o detaily bezprostrední svedkovia Ježišovho … Celý článok…