Martin Kováč: Za stretnutím s Annou Záborskou

V stredu 30. novembra 2021 – doslova „v hodine dvanástej“ – sme v súvislosti s naším otvoreným listom starokatolíčok a starokatolíkov absolvovali online stretnutie s pani Annou Záborskou, poslankyňou NR SR a splnomocnenkyňou vlády SR pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia. Našu starokatolícku stranu reprezentovali Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolíckej cirkvi v ČR a biskup … Celý článok…

Štefan Šrobár: Biblia a sociálna otázka

Počínajúc prorokmi a žalmami má „chudoba“ a „núdza“ svoje stále miesto v izraelskej zbožnosti (Dibelius 1921, s. 37). Jedna skupina za druhou sa k nej hlási, aby sa tak odlíšila od bezbožných, a našla u Boha zaľúbenie. Pojem „chudoby“ v biblických žalmoch a v neskorej židovskej literatúre znamená vždy skutočnú núdzu, a nemôže byť jednoducho stotožňovaný s termínom „zbožný“ a „spravodlivý“. Je to iste správne. … Celý článok…

Štefan Šrobár: Liberálna teológia

Liberálna teológia je smer evanjelickej teológie v 19. a 20. storočí, ktorý chcel ukázať kresťanstvo ako racionálne a užitočné, zlúčiteľné s nárokom človeka na slobodu. (K. Rahner, H. Vorgrimler) Liberálna teológia (liberale Theologie) sa rodí zo stretnutia liberalizmu ako sebauvedomenia európskeho meštianstva 19. storočia s evanjelickou teológiou. Má svojich historických predchodcov v Hegelovej filozofii náboženstva a v Schleiermacherovej teológii. Nie je to dajaká … Celý článok…

Martin Kováč: Za biskupom Janom Konzalom

Jan Konzal (* 5. 5. 1935 – † 16. 11. 2021) bol biskup pôsobiaci v skrytej cirkvi. Bol tiež teológ, organizátor podzemných vzdelávacích kurzov a spisovateľ. Publikoval tiež pod pseudonymami Karel Malý, Karl Klein (značkou KK), Hans H. V konšpiračnej sieti skrytej cirkvi mal prezývku 99. Po roku 1989 spolupracoval najmä s časopisom Getsemany a … Celý článok…

Štefan Šrobár: Mojžiš – vysloboditeľ z Egypta

Hovoriť o Starom zákone nie je nič iné, než Hovoriť o Mojžišovi. Mojžiš je tak spätý so starozákonnými predpismi, so životom izraelského národa, že je možné jeho meno použiť aj pre označenie „Zákona“ (tóry). Zákon (= Mojžiš) a proroci. Len ťažko by sme si dokázali predstaviť dejiny izraelského národa bez silnej ruky veľkého vodcu ľudu Mojžišovho druhu (A. … Celý článok…

Štefan Šrobár: Mesiáš, syn Dávidov

Postava Dávida ako človeka a kráľa je taká výrazná, že pre Izrael ostáva vždy vzorom Mesiáša, ktorý sa má narodiť z jeho rodu. Počínajúc Dávidom, nositeľom Zmluvy s ľudom je kráľ (Sir 47, 2 – 11). Preto trón Izraela je trón Dávida (Iz 9, 6; Lk 1, 32); jeho víťazstvá oznamujú víťazstvá, ktoré Mesiáš, plný Ducha, ktorý spočinul … Celý článok…

Martin Kováč: Podporujem odluku cirkví od štátu, lebo verím…

Prejav starokatolíckeho kňaza Martina Kováča na zhromaždení za odluku cirkví od štátu v nedeľu 12. septembra 2021 v Bratislave. Milé priateľky a priatelia, priznám sa, že na dnešné zhromaždenie som išiel trochu s rozpakmi. S rozpakmi preto, že v našej spoločnosti sa často akoby stavala bariéra medzi „dobrých veriacich“ a „zlých ateistov, ktorí chcú cirkvi … Celý článok…

Štefan Šrobár: „Nenáboženské kresťanstvo“ pre „dospelý svet“

Dietrich Bonhoeffer popravený 9. apríla 1945 v listoch z fašistického väzenia písal, že svet sa stal dospelým a žiada si nenáboženské kresťanstvo. Vyšiel z poznania, že v súčasnosti sa završuje proces, ktorý smeruje k autonómii človeka. V liste z 8.6.1944 napísal: „Človek sa naučil sám si poradiť vo všetkých dôležitých otázkach bez pomoci pracovnej hypotézy Boh.“ Konštatoval, že vo vedeckých, umeleckých, ako aj … Celý článok…

Štefan Šrobár: Potrebujeme nové porozumenie viery?

Moderná doba sťažila prijatie viery z toho dôvodu, že radikálne zmenila ponímanie človeka. Prijatie viery v súčasnej situácii vyžaduje zmenu v hĺbke ľudskej existencie. Také zmeny sú dlhodobým procesom. Pretože človek ako dejinná bytosť má účasť na kultúrnych a náboženských dejinách, nemôže si osvojiť vieru inak, než spracovaním otázok a rôznych druhov námietok. Spojenie s Bohom vierou sa uskutočňuje vo svete, … Celý článok…