Štefan Šrobár: Vianoce nie sú idylou

Obrázok: FB Cris (Dibujante)

Vianoce sú sviatky svetla. V evanjeliu podľa Jána sa hovorí o Ježišovi ako o svetle, ktoré svieti v tmách, ale tma ho neprijala. Zápas s temnotou sveta sprevádzal celý Ježišov pozemský život.

Veriaci si v týchto vianočných dňoch prinášajú z Betlehema plamienok svetla ako symbol radosti a nádeje. V Ježišovi bol Boží život, ktorý bol darom pre svet. Ježišov život však nebol žiadnou idylou, ale ustavičným zápasom za dobro a spravodlivosť. Narodil sa ako bezdomovec v maštaľke obklopený zvieratami. Zvieratá mu nahrádzali ľudské teplo. Boli pri ňom len Mária a Jozef. Ako prví sa mu prišli pokloniť pastieri, ktorí boli v Izraeli chudobní a podceňovaní, lebo ich život im neumožňoval plniť prísne predpisy Mojžišovho zákona. Boli preto pokladaní za nečistých. Ale Ježiš ich prijíma a je s nimi solidárny. Aj Ježišovi rodičia Jozef a Mária boli chudobní a pracujúci ľudia. Teda Ježišov život sa začína ako život chudobného bezdomovca.

Chudoba zavinená alebo nezavinená otvára srdce človeku pre radosť a lásku. Ježiš bohatých neodsudzoval pre ich bohatstvo, ale pre ich sebecký život. Jasne to vyjadril v podobenstve o boháčovi a Lazarovi. Príbeh o Ježišovom narodení má legendárne prvky, ale tie nič neuberajú na jeho pravdivosti. Pravda sa môže skrývať aj v mýte a legende. Musíme sa naučiť odhaľovať teologickú pravdu aj v mýtoch a legendách.

Ježišov život bol ohrozený hneď po narodení krutým kráľom Herodesom. Pred úkladmi Herodesa musel Ježiš s rodičmi utekať do Egypta. Tam žil ako exulant až do Herodesovej smrti. Ježiš poznal osud migranta v cudzej krajine. Biblické text Starého aj Nového zákona prikazujú lásku a spravodlivosť k cudzincom, ktorí prichádzali z rôznych dôvodov do Izraela a neskôr žili aj medzi kresťanmi.

Láskavé jednanie s cudzincami kladie Biblia na úroveň lásky k Bohu. Život svätej Rodiny v Egypte je spojený s mnohými legendami. Rozhodne však nebol ľahký a vôbec nie idylický. Ježišov život bol ako život každého z nás, aj keď jeho učeníci v ňom vytušili čosi božské. Po návrate z egyptského exilu žil Ježiš s rodičmi v Nazarate životom zbožného židovského mladíka. Plnil si všetky náboženské povinnosti vrátane návštev jeruzalemského chrámu. Vzmáhal sa v múdrosti a zbožnosti pred Bohom a ľuďmi.

Spomeňme si v týchto sviatočných dňoch aj na cudzincov a bezdomovcov a v rámci svojich možností sa im snažme otvárať svoje srdcia, aby nemuseli skončiť svoj život v mrazivých dňoch na uliciach. Ježiš aj dnes prichádza na svet v chudobných oblastiach sveta. Náš svet je po materiálnej stránke bohatý, ale chudobný na lásku.

Štefan Šrobár
autor je teológ