Štefan Šrobár: Sila Biblie nie je v argumentoch

Písmo sväté je pre nás akoby Božím listom. Ak mu chceme dober porozumieť, musíme tento list čítať viac srdcom ako rozumom. Treba sa skôr zastaviť, stíšiť a počúvať s otvoreným srdcom. Dôležité je nenechať sa znechutiť. Ľudia sú šťastní, keď sa môžu vyčerpaní napiť z prameňa, a nie sú nešťastní z toho, že tento prameň nemôžu vypiť celý. V Biblii k nám … Celý článok…

Štefan Šrobár: Ježišov krst pri Jordáne

„V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazaretu a Ján ho pokrstil pri Jordáne. V tom ako vystupoval z vody videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Mk 1,10). Ježišov zážitok Scéna Ježišovho krstu má legendárne a mýtické prvky. Scéna krstu zvestuje Ježišovu čestnosť pred Bohom … Celý článok…

Štefan Šrobár: Boh, ktorý prichádza

Adventné obdobie má dvojaký význam: je časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína prvý príchod Božieho Syna medzi ľudí a zároveň je to čas, v ktorom sa touto pripomienkou zameriava ľudská myseľ na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov. „U nášho Pána Ježiša Krista je väčšinou všetko dvojité. Dvojité narodenie: jedno z Boha pred … Celý článok…

Štefan Šrobár: Tajomstvo zvitkov od Mŕtveho mora

V roku 1982 vyšiel siedmy zväzok kritickej edície kumránskych zvitkov, v ktorom Maurice Baillet, editor tohto zväzku, nazval fragmentárny text 4Q502 „Svadobný rituál“. Toto označenie vzbudilo záujem, pretože ešte v osemdesiatych rokoch sa o esénoch a kumránskej komunite uvažovalo ako o asketickej skupine mužov nie príliš odlišnej od neskorších kresťanských monastických komunít. Samozrejme, že odvtedy … Celý článok…

Štefan Šrobár: Kto je Hans Küng a o čo mu ide?

Ako motto ku Küngovmu dielu teologickému a mysliteľskému by mohol dobre slúžiť ním samým často citovaný výrok Gregora Veľkého : „Keď vzbudzuje pravda pohoršenie, je lepšie pripustiť vznik pohoršenia, než opustiť pravdu.“ Küng je teológ kritický, ktorému ide o pravdu predovšetkým. Určujúcim pre celé jeho teologické dielo je historický prístup a stály zreteľ k ekumenizmu. Cieľom svetovej ekumény nie … Celý článok…

Štefan Šrobár: Je pápež neomylný?

V sobotu 18.júla bolo presne 150 rokov od vyhlásenia dogiem I. Vatikánskeho koncilu, ktoré môžeme s istou mierou nadsadenia považovať za „zakladateľské“ dokumenty starokatolíckej cirkvi. Pius IX. Na tomto koncile rímskokatolíckej cirkvi vyhlásil dogmatickú konštitúciu Pastor aeternus (Večný Pastier), ktorou raz navždy vyhlásil za záväzné články viery jurisdikačný primát rímskeho biskupa nad celou cirkvou a pápežskú neomylnosť vo … Celý článok…

Štefan Šrobár: Raj – rozprávková krajina blahobytu?

Slovo raj  najskôr označovalo prehistorickú dobu, neskôr sa jeho význam rozšíril aj na úvahy o sláve a šťastných časoch onej doby. Súviselo to s očakávaním mesiášskej budúcnosti. Židia minulý, súčasný a budúci raj považovali za totožné. Slovo raj  sa v Novom Zákone vyskytuje len na troch miestach. Raj, ktorý je v súčasnosti ešte skrytý, odhalí svoju plnú slávu na konci sveta. Predstava … Celý článok…

Štefan Šrobár: Miznutie Boha

Kniha Richarda Elliotta Friedmana Mizení Boha je venovaná skúmaniu svojrázneho javu, ktorý sprevádza európske myslenie od okamihu, keď sa na našom kontinente začal prejavovať vplyv judaizmu a kresťanstva. Zatiaľčo v Biblii sa Boh uchyľuje do ústrania, v dobe Nietzscheho a Dostojevského sa už otvorene hovorí o smrti Boha a dnes si v súvislosti s objavmi modernej vedy kladieme otázku o totožnosti Boha. Boh sa … Celý článok…

Štefan Šrobár: Jedna cirkev?

Na počiatku bola predovšetkým rôznosť. Galilejskí putujúci kazatelia, múdroslovná zvestovateľská línia v Galilei, jeruzalemské židokresťanstvo, helenisti v Jeruzaleme a v Antiochii a ďalšie prúdy  (J. Hanuš). Kresťanstvo prechádza počas celých svojich dejín mnohými premenami a „rekontextualizáciami“. Od nepatrnej židovskej sekty po oficiálne náboženstvo Rímskej ríše, potom od jednotiaceho prvku západnej civilizácie po „jeden zo svetových názorov“ v rámci sekulárnej spoločnosti a iste … Celý článok…

Štefan Šrobár: Ktoré náboženstvo je pravé?

Na otázku, či sú všetky náboženstvá rovnako hodnotné, Halík nevie dať odpoveď. Táto otázka môže byť položená len Bohu. Žiadny človek totiž nepozná „všetky náboženstvá“ natoľko, aby mohol zodpovedne porovnať a zhodnotiť. Kto v tejto veci vynáša suverénne súdy, ten sa stavia výslovne, či neuvedomele, do úlohy Boha alebo Božieho hovorcu. Tak často bezmyšlienkovite opakovanú frázu o rovnakej … Celý článok…