Byť súčasťou: Ohliadnutie za vysviackou Bernda Walleta, nového utrechtského arcibiskupa

Pár osobných spomienok na moju septembrovú cestu z Trnavy do Deventeru a Utrechtu a späť. Je sobota 18. septembra 2021. Zvoní budík. Na mobile svieti hlboká nočná hodina 02:30 a ja vstávam doma v Trnave čo najtichšie, aby som nezobudil rodinu. Narýchlo sa obliekam, beriem si vopred pripravený malý kufrík v presných mierach príručnej batožiny nízkonákladoviek a vyrážam na … Celý článok…

Martin Kováč: Podporujem odluku cirkví od štátu, lebo verím…

Prejav starokatolíckeho kňaza Martina Kováča na zhromaždení za odluku cirkví od štátu v nedeľu 12. septembra 2021 v Bratislave. Milé priateľky a priatelia, priznám sa, že na dnešné zhromaždenie som išiel trochu s rozpakmi. S rozpakmi preto, že v našej spoločnosti sa často akoby stavala bariéra medzi „dobrých veriacich“ a „zlých ateistov, ktorí chcú cirkvi … Celý článok…

Štefan Šrobár: „Nenáboženské kresťanstvo“ pre „dospelý svet“

Dietrich Bonhoeffer popravený 9. apríla 1945 v listoch z fašistického väzenia písal, že svet sa stal dospelým a žiada si nenáboženské kresťanstvo. Vyšiel z poznania, že v súčasnosti sa završuje proces, ktorý smeruje k autonómii človeka. V liste z 8.6.1944 napísal: „Človek sa naučil sám si poradiť vo všetkých dôležitých otázkach bez pomoci pracovnej hypotézy Boh.“ Konštatoval, že vo vedeckých, umeleckých, ako aj … Celý článok…

Štefan Šrobár: Potrebujeme nové porozumenie viery?

Moderná doba sťažila prijatie viery z toho dôvodu, že radikálne zmenila ponímanie človeka. Prijatie viery v súčasnej situácii vyžaduje zmenu v hĺbke ľudskej existencie. Také zmeny sú dlhodobým procesom. Pretože človek ako dejinná bytosť má účasť na kultúrnych a náboženských dejinách, nemôže si osvojiť vieru inak, než spracovaním otázok a rôznych druhov námietok. Spojenie s Bohom vierou sa uskutočňuje vo svete, … Celý článok…

Štefan Šrobár: Boh je s človekom solidárny

Bezpodmienečne uznať utrpenie druhého človeka Utrpenie má v kresťanstve ústredný význam, presnejšie povedané: podstatné je to, ako sa človek s utrpením vyrovnáva. Práve to je charakteristickým znakom kresťanského náboženstva. Nie bolesť, ale skutočnosť, že ma zmenila a porozumenie, že som mal inak pristupovať k trpiacim je hodnota. Wanke hovorí: „Práve tu vidím most k morálke, ktorá nechce byť definovaná z náboženského … Celý článok…

Štefan Šrobár: Európske hodnoty majú spoločný základ

Ak hovoríme o Európe, často sa stretávame s tendenciou prisudzovať jej hodnotu samu osebe. Takéto uvažovanie vychádza z predpokladu, že existujú nejaké hodnoty, ktoré sú Európe vlastné (napríklad kresťanské), a všetky vplyvy sú jej v podstate cudzie. Filozof Eduard Chmelár upozorňuje, že takýto postup v sebe nesie všetky znaky politickej mytológie a nemal by sa stať predmetom serióznych úvah. Pre Európu je … Celý článok…

Štefan Šrobár: Sv. Ladislav, najobľúbenejší uhorský kráľ (1040-1095)

V kalendári „svetskom“ i liturgickom sa 27.6. oslavuje Ladislav. Kaplnka sv. Ladislava v Primaciálnom paláci v Bratislave, kde sa konajú starokatolícke bohoslužby slávi v tento deň svoje patrocinium – hody. Svätci sa stali súčasťou dejín, občas aj mocenských zápasov a nebolo náhodou, že prvé panovnícke rody v Európe, ktoré zjednocovali na duchovnom princípe Európu mali na čele svätcov s mečom. K pojmu svätec … Celý článok…

Štefan Šrobár: Sv. Ján Krstiteľ, Pánov predchodca

Sú dva sviatky sv. Jána Krstiteľa: 24. júna sa slávi jeho narodenie a  29. augusta jeho mučenícka smrť. Vystúpenie a pôsobenie Jána Krstiteľa podľa všetkých evanjelií predchádza Ježišov príbeh. Ján Krstiteľ sa priamo podieľa na Božom diele spásy a preto má v evanjeliu svoje miesto vedľa Ježiša (Mk 1,1). Tak to vidí kresťanská tradícia. Objavuje sa náhle a bezprostredne, … Celý článok…

Štefan Šrobár: František z Assisi – patrón ekológie

František bol človek ako každý z nás. Žije, miluje život, má starosti, modlí sa, trpí, spieva a zdokonaľuje sa v láske k Bohu a stvoreniu. Mal intímny vzťah k stvoreniu, ktoré miloval a chránil. Bolo mu matkou a sestrou. Príroda je pre nás ako otvorená kniha, v ktorej sa musíme stále učiť čítať. V tom je pre nás František inšpirujúci. Bol stelesnením evanjelia, ktoré nosil … Celý článok…

Štefan Šrobár: Nové náboženské hnutia a ako im porozumieť

Špecifickým javom súčasnej katolíckej cirkvi sú nové duchovné hnutia. Ide o spontánne vznikajúce skupiny laikov a duchovných, ktorí sa snažia špecifickým spôsobom reagovať na spirituálnu a náboženskú krízu katolíckej cirkvi ako inštitúcie. Svojou náukou i praxou stoja plne na cirkevných základoch, zároveň však zdôrazňujú niektoré aspekty, ktoré považujú za zvlášť dôležité práve v tejto historickej … Celý článok…