Štefan Šrobár: Ako je to s peklom v evanjeliách?

Vieru v peklo zdieľa kresťanstvo s mnohými inými náboženstvami, ktoré sa počas kultúrneho vývoja ľudstva objavili na našej planéte. V Novej zmluve sa peklo označuje slovom gehenna, je to pogréčtený tvar aramejského géhinnám, ktoré vzniklo z hebrejského ge-hinnóm, údolie Ben-Hinnóm (Joz. 15,8). Tak sa menovalo údolie južne od Jeruzalema. Toto údolie nadobudlo počas dejín veľmi zlú povesť, pretože v dobe … Celý článok…

Štefan Šrobár: „Modernizmus“ v dejinách katolíckej teológie

„Modernizmus“ pôvodne nebol odborný termín historiograficky, ale pojem výslovne negatívny, ktorý však mohol na druhej strane vyvolať aj pozitívnu identifikáciu s takto charakterizovaným „moderným bludom“. Oba postoje – osočovanie z hereze a identifikácia – existujú dodnes. „Modernizmus“ preto žiada od historika triezvy prístup, lebo kontraverzia  s ním spojená predstavuje rozhodujúcu etapu v procese vyjasňovania stanovísk rímskokatolíckej cirkvi v modernej dobe. Otázka, … Celý článok…

Štefan Šrobár: Biblia je „text v pohybe“

Biblia sama o sebe nie je Božím slovom, ale stáva sa ním, keď Boh v Duchu svätom skrze ňu prehovorí. Biblia je nástroj v Božích rukách. Preto musíme svojím zrakom stále a vytrvale prenikať skrze Bibliu (nie okolo nej alebo vedľa nej) k Bohu. Biblia  je slovom Božím len vtedy, keď je zaradená do živého prúdu Božieho prehovorenia kedysi k prvým … Celý článok…

Štefan Šrobár: Sloboda svedomia v cirkvi

Sloboda svedomia tvorí spoločne so slobodou náboženského vyznania fundament moderného demokratického právneho štátu. Princíp slobody svedomia má pevné postavenie v štruktúrach modernej spoločnosti. Luther poukázal na to, že naše svedomie môže byť pútané len Božím slovom. Z kazateľnice, v škole, v tlači a pod. by mal zaznievať jednotný hlas cirkvi. Každý má právo dávať najavo svoj nesúhlas, lebo učenie cirkvi … Celý článok…

Štefan Šrobár: Kresťanstvo medzi sekularitou a religiozitou

V našej spoločnosti sa dnes prejavuje pluralizmus v rôznych formách. Preto musí kresťanstvo znovu hľadať svoje miesto v tejto spoločnosti. Kto chce zakúsiť fascináciu kresťanstvom musí to urobiť  v strete s týmto pluralizmom. (H. Waldenfels) Kresťan v „dospelom“ svete Biblia radikálne oddeľuje Boha a svet. Až keď svet bolo možné vnímať „svetsky“, mohol sa stať nielen … Celý článok…

Štefan Šrobár: Teologická reflexia Ježišových veľkonočných zjavení

Celý Nový zákon vychádza z presvedčenia, že Zmŕtvychvstalý sám vo svojich učeníkoch vzbudil veľkonočnú vieru. Čo sa skrýva za výrazom zjavil sa…. alebo presnejšie: dal sa vidieť…. ukázal sa… (1Kor 15,5). Ide o starozákonnú teofánickú formulu (porov. Gn 12,7; 17,1). Touto formulou sa ohlasuje zjavenie sa Hospodina alebo anjela Hospodinovho Abrahámovi alebo iným príjemcom zjavenia. Výraz teda … Celý článok…

Štefan Šrobár: Teologická reflexia veľkonočných udalostí

Diskusia okolo Ježišovho prázdneho hrobu bola často vedená z apologetických motívov. Predovšetkým nejde o prázdny hrob, ale o skutočnosť, že Ježiš bol skutočne pochovaný (1Kor 15,4). Hrob označuje realitu smrti, neodvolateľný záver pozemského života. Ako v hrobe ležiaci dospel Ježiš k poslednej zastávke ľudskej existencie a odtiaľ ho musí Božia moc opäť priviesť späť. Tým … Celý článok…

Štefan Šrobár: Ako Ježiš videl svoju smrť?

Jedným z najsilnejších zážitkov pre mnohých účastníkov liturgických slávností v rámci Veľkého týždňa býva počúvanie pašií. Na Kvetnú nedeľu sa striedajú pašie podľa Matúša, Marka a Lukáša, na Veľký piatok sú to každý rok Jánove pašie. Máme tak možnosť všimnúť si, aké veľmi odlišné sú evanjeliové rozprávania o Kristovom umučení a smrti. Popri premýšľaní o tom, čo znamená … Celý článok…

Štefan Šrobár: Uzdravenie slepého od narodenia (Jn 9,1-4)

Ako išiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: Rabbi, kto zhrešil on alebo jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš odpovedal: Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. (…) Kým som na svete, som svetlo sveta. Keď to povedal napľul na zem, … Celý článok…