Štefan Šrobár: Čas – dar a úloha

Dnešný človek by sa rád zmocnil času, ale nedokáže žiť v čase. Preto žijeme v stálom zhone a napätí. Všetko by chcel stihnúť a pritom si neuvedomuje, že mu uniká to, čo je v živote najdôležitejšie. Človek by sa mal vedieť stíšiťčakať. Kto to dokáže môže zažiť niečo mimoriadne. 

Loonger / Getty Images

„Vykupujte“ čas ( Ef 5, 16 )

Takto doslovne znie grécky text, v ktorom je pre čas použitý termín kairos. Agora je námestie a agorazein znamená robiť to, čo sa robí na námestí, teda predávať a kupovať. Slovo exagorazein, ktoré je použité v úryvku z listu Efezanom, znamená vykupovať z vlastníctva niekoho iného. My teda máme čas ( tam je kairos, nie chronos, ide teda o našu lehotu, ktorá nám je daná ) vykupovať z moci ničoty a márnosti, aby sa stal našim časom, príležitosťou zhodnotiť ho vo vzťahu k Bohu. A to je pravý opak plytvania časom. Ľudia si myslia, že im dlhy rastú len vtedy, keď robia zlo. Lenže, keď sa odovzdávajú prázdnote ( vnútorne ), tak vlastne strácajú niečo, čo im Boh dal ako svoj dar : čas, kairos, príležitosť. To platí vtedy, keď čas hodnotíme z pohľadu budúceho nového veku, ktorý sa približuje. Slovo vek označuje epochu, v ktorej sa nachádzame a v ktorej sa už prejavujú určité znaky večnosti, ktoré môžeme prežívať. My o budúcom veku príliš veľa nevieme. To, čo vieme, nás však môže motivovať. Ale celkom iste vieme jedno : že sa na konci času stretneme s tým, ktorý nás do svojho času postavil. Od Ježišovej smrti platí pre kresťanstvo, že „je to ako keď človek odcestuje : opustí svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému určil prácu“ ( Mk 13, 34 ). Každý má svoju prácu, o ktorej vie len on sám. Pre všetkých však platí, že majú bedliť a žiť z Ducha. Podľa čoho sa dá spoznať Duchom naplnený kresťan ? „Podľa toho, že si je v pokore vedomý svojej jedinečnej hodnoty, ktorú má ako kresťan. Podľa toho, že sa jeho správanie podobá Ježišovmu najmä v ťažkých životných situáciách. Podľa toho, že svoje dary, ktoré dostal od Boha, dáva k dispozícii ako služobník bez toho, aby sa predvádzal.“ ( Horst Afferbach ). Kristov príchod nebude príchodom kontrolóra, ktorý vyvolá strach a úzkosť. Výzva na bdelosť nie je príkazom, ale skôr radou priateľa, ktorému záleží na tom, aby sme neupadli do spánku ľahostajnosti a povrchnosti. Bdelý kresťan je ako kupec, ktorý hľadá vzácne perly ( Mt 13, 45 n ), ktoré predstavujú najdôležitejšie hodnoty, o ktoré v živote ide. Kto nájde „veľmi cennú perlu“, môže pokojne predstúpiť pred Krista, keď príde neočakávane ako zlodej v noci ( porovnaj Mt 24, 43 ).

 

Štefan Šrobár
autor je teológ