Otvorený list starokatolíčok a starokatolíkov Utrechtskej únie na Slovensku Anne Záborskej: Zasaďte sa za zmenu zákona o registrácii cirkví (7. 11. 2021)

V Bratislave na sviatok svätého Willibrorda z Utrechtu dňa 7. 11. 2021

Vážená pani Záborská,

obraciame sa na Vás ako na splnomocnenkyňu vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia, pretože podľa nášho názoru aktuálne platná legislatíva, najmä zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, porušuje slobodu vierovyznania alebo presvedčenia. Konkrétne, podľa § 12, písm. d) spomenutého zákona sú nevyhnutnou podmienkou registrácie „čestné vyhlásenia najmenej 50 000 plnoletých členov (…) o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, (…), s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel“. Zároveň podľa § 4, ods. 4 zákona „štát uznáva len tie cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú registrované“.

Toto ustanovenie tak de facto úplne znemožňuje malým cirkvám a náboženským spoločnostiam nadobudnúť čo i len základný právny štandard, ktorým by pred štátom získali adekvátnu právnu formu. Ešte absurdnejšie však je, že spomedzi 18 registrovaných cirkví a náboženských spoločností na Slovensku by podmienku 50 000 členov podľa údajov zo sčítania obyvateľstva v roku 2001 splnili len štyri z nich. K 11 z nich sa prihlásilo menej než 10 000 ľudí a k najmenšej registrovanej cirkvi dokonca iba 166 ľudí. V Českej republike pritom na získanie registrácie cirkvi či náboženskej spoločnosti stačí 300 podpisov, v Poľsku 100 a v Maďarsku dokonca iba 10.

Sme diskriminovaní

Sme presvedčení, že takto nastavené podmienky sú diskriminačné a znemožňujú napĺňanie spoločenského poslania tým menšinovým cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré z historických dôvodov nezískali status registrovaných cirkví na základe § 22 tohto zákona. To je aj prípad našej cirkvi, Starokatolíckej delegatúry Utrechtskej únie na Slovensku zastúpenej biskupom – delegátom Medzinárodnej starokatolíckej biskupskej konferencie (IBK) Pavlom Benediktom Stránským, biskupom registrovanej Starokatolíckej cirkvi v Českej republike, a jej duchovným, Dr. Martinom Kováčom.

Súčasný právny stav preto považujeme za vážny zásah do našej náboženskej slobody, ktorý nás stavia do nerovného postavenia – a to napriek tomu, že sa hlásime k etablovanej európskej rodine kresťanských cirkví.

Nejde nám o štátne peniaze, chceme napĺňať svoje poslanie

Verejne pritom opakovane deklarujeme, že nám nejde o získanie štátneho príspevku na podporu činnosti cirkví a náboženských spoločností podľa zákona č. 370/2019 Z. z. Od začiatku sa otvorene hlásime k myšlienke finančnej odluky cirkví od štátu a sme hrdí na to, že nie sme závislí na štátnom príspevku.

Naopak, ide nám o priznanie základných práv cirkví a náboženských spoločností, napríklad práva slobodne určovať svoje náboženské učenie a obrady,  právo vlastniť a spravovať vlastný majetok,  právo poskytovať duchovné a hmotné služby, napríklad uzatvárať manželstvá, prípadne vykonávať duchovenskú činnosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Bez registrácie sa zároveň nemôžeme ani uchádzať o členstvo v Ekumenickej rade cirkví na Slovensku.

Kto sú starokatolíčky a starokatolíci?

Utrechtská únia starokatolíckych cirkví predstavuje etablované cirkevné spoločenstvo založené v roku 1889, ktoré združuje historické starokatolícke cirkvi v Holandsku, Nemecku, Švajčiarsku, Rakúsku, ale aj v Českej republike, Poľsku a Chorvátsku. Cirkvi Utrechtskej únie sú zároveň v plnom sviatostnom spoločenstve s Anglikánskym spoločenstvom, Filipínskou nezávislou cirkvou a evanjelickou Švédskou cirkvou. Oficiálny bilaterálny dialóg vedú s pravoslávnymi cirkvami, Rímskokatolíckou cirkvou, ako aj s niektorými menšími cirkvami. Cirkvi združené v Utrechtskej únii sú taktiež od počiatku súčasťou Svetovej rady cirkví a Konferencie európskych cirkví.

Štátom registrovaná Starokatolícka cirkev na Slovensku, ktorá v našej krajine pôsobí od roku 1995, v roku 2004 Utrechtskú úniu starokatolíckych cirkví opustila a v súčasnosti má jedinú farnosť v  Nitre.

Na Slovensku však stále žijeme aj my, starokatolícki kresťania a kresťanky, ktorí nesúhlasíme s opustením Utrechtskej únie. Vzhľadom na tento kontext sme tak nútení pôsobiť na Slovensku bez štátneho uznania. Hoci sme sa o to pokúšali, registrované zoskupenie v Nitre s nami odmieta viesť dialóg.

Slovenské spoločenstvo, ku ktorému sa hlásime, a ktoré sa od roku 2015 usiluje o obnovenie starokatolíctva na Slovensku, získalo v roku 2020 status delegatúry Utrechtskej únie. Svoje farnosti s pravidelnými bohoslužbami máme zatiaľ v Bratislave a Trnave, no menšie misijné skupinky veriacich máme aj v iných častiach Slovenska. Keďže sme však stále iba malou komunitou, podľa súčasného znenia zákona neexistuje možnosť, ako by sme sa mohli uchádzať o štátnu registráciu. Počet 50 000 dospelých členiek a členov v súčasnosti nemá ani jedna z etablovaných a historických cirkví Utrechtskej únie v Európe. Sme preto presvedčení, že veľkosť členskej základne nemôže byť hlavným kritériom pre naše uznanie.

Prosíme, pomôžte nám

Veríme, že z titulu svojej funkcie a v zmysle Štatútu splnomocnenkyne vlády Slovenskej republiky pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia budete našej cirkvi, ako aj ďalším cirkvám a náboženským spoločnostiam, nápomocná, a že pomôžete takej úprave legislatívy, ktorá umožní vyriešiť problémy spomenuté v tomto liste.

V prípade záujmu z Vašej strany sme pripravení stretnúť sa a bližšie Vám priblížiť našu situáciu.

Martin Kováč, starokatolícky kňaz v Bratislave a Trnave a predseda OZ Starokatolíci na Slovensku
Pavel Benedikt Stránský, biskup Starokatolíckej cirkvi v ČR a biskup – delegát pre Slovensko
Andrej Mentel, predseda farskej rady v Bratislave
Silvia Kočanová, tajomníčka farskej rady v Bratislave
Martin Kolenič, člen farskej rady v Bratislave
František Kuminiak, člen farskej rady v Bratislave a podpredseda OZ Starokatolíci na Slovensku
Lukáš Horvatovič, podpredseda OZ Starokatolíci na Slovensku a člen farnosti v Trnave

Náš otvorený list / výzvu môžete prostredníctvom svojho podpisu na portáli www.mojapeticia.sk podporiť od 7. novembra 2021, sviatku svätého Willibrorda z Utrechtu, do 10. decembra 2021, Medzinárodného dňa ľudských práv.

One Comment

  1. Tomáš Halík

    Registrace Starokatolické církve by měla být v civilizovaných evropských zemích samozřejmostí. Je to projev bolestně a dlouho vybojovávané náboženské svobody, jednoho ze základních pilířů demokracie

Comments are closed.