Biskup alebo biskupka?

🇦🇹  Naša sesterská Starokatolícka cirkev v Rakúsku (Altkatholische Kirche Österreichs) v sobotu 22. apríla 2023 organizuje synodu, ktorá bude voliť nového biskupa – alebo historicky po prvýkrát biskupku. Kandiduje vikárka Maria Kubin (Farnosť Graz) a farár Richard Gödl (Farnosť Krems/Sankt Pölten).

🙏🕊️ Pripájame sa k modlitbám a vzývaniu Ducha Svätého, aby viedol pri rozhodovaní všetky delegátky a delegátov synody.

Synoda je zložená približne zo 70 ľudí, z ktorých asi dve tretiny tvoria laici a laičky. V prvých dvoch kolách hlasovania je na zvolenie potrebná dvojtretinová väčšina. V treťom kolo už stačí jednoduchá väčšina.

Súčasný rakúsky biskup Heinz Lederleitner je biskupom od roku 2016 – a jeho funkčné obdobie sa končí voľbou jeho nástupkyne alebo nástupcu.

💡 Starokatolícke cirkvi sú charakteristické svojím episkopálno-synodálnym zriadením. Detaily sa v jednotlivých cirkvách mierne líšia, no v princípe to funguje tak, že biskupa či biskupku volí synoda – a tú tvoria duchovní a duchovné spolu s volenými laickými delegátkami a delegátmi z farností.

Zaujímavou skutočnosťou je aj to, že v rakúskej starokatolíckej cirkvi stále pôsobia aj jej dvaja predchádzajúci (emeritní) biskupi na dôchodku – Bernhard Heitz a John Okoro. Tento rok sa k nim teda pripojí aj súčasný biskup Heinz Lederleitner. A na biskupského úradu sa ujme niekto ďalší. Ak by to bola Maria Kubin, išlo by o prvú biskupku v histórii Utrechtskej únie starokatolíckych cirkví.

Biskupská vysviacka je naplánovaná na 24. júna 2023 vo Viedni. Pridáte sa? ☺️

Profily kandidátky a kandidáta

Maria Kubin

Má 57 let rokov a v civilnom zamestnaní pracuje ako psychoterapeutka. Je druhýkrát vydatá. Má spolu 5 detí a 4 vnúčatá, ktoré jej podľa vlastných slov robia veľkú radosť. Hrá na violoncello, rada štrikuje, šoféruje a pozerá filmy o katastrofách a špiónoch. V súčasnosti študuje doktorát a jej dizertačná práca sa týka vzťahu traumy a náboženstva. Na psychoterapeutickej praxi ju baví najmä načúvanie ľuďom.

Ako presbyterka (kňazské svätenie prijala v roku 2019) sa snaží bohoslužbu sláviť tak, aby nebola nudná a aby sa do nej zapojilo celé spoločenstvo. Najsilnejšie pri eucharistii prežíva moment epiklézy, keď vkladá ruky nad dary chleba a vína a spoločne so spoločenstvom prosí o Ducha svätého. Na starokatolíctve sa jej páči najmä to, že sa tu môžu všetci spoločne podieľať na tom, aká bude cirkev.

Starokatolícku teológiu študovala v nemeckom Bonne. Úrad biskupky by vykonávala tak, žeby navštevovala cirkevné obce nielen v nedeľu, ale aj cez týždeň, aby spoznala, ako ľudia žijú a mohla sa s nimi porozprávať, alebo napríklad aj vypiť pivo. Cirkev by po svojom mandáte rada odovzdala svojmu nástupcovi alebo nástupkyni v rovnakom alebo lepšom stave.

Jej videovizitku si môžete pozrieť tu.

Richard Gödl

Má 53 rokov. Bol vychovaný v hlboko veriacej rímskokatolíckej rodine. Vyučil sa za kuchára, ale už ako mladý muž v sebe objavil kňazské povolanie. Vstúpil k saleziánom Dona Bosca a vyštudoval teológiu.

V roku 2009 sa narodil jeho syn a on podľa svojich slov cítil potrebu verejne sa k nemu priznať. Opustil preto duchovnú službu v rímskokatolíckej cirkvi a nejaký čas sa živil ako učiteľ a sociálny pracovník. Popri tom vyštudoval sociálnu prácu a učiteľstvo náboženstva.

V roku 2016 vstúpil do starokatolíckej cirkvi. Odvtedy pôsobí vo farnosti Krems-St. Pölten, kde bol v roku 2018 zvolený za farára. Na starokatolíckej cirkvi sa mu páči, že rešpektuje životnú situáciu ľudí aj napriek ťažkostiam, ktoré v živote prežili. Zo starokatolíckej spirituality si najviac váži otvorenosť a milosrdenstvo. Starokatolícku cirkev v Rakúsku zastupuje spolu s biskupom v Ekumenickej rade cirkví a predsedá pastorálnej konferencii rakúskej starokatolíckej cirkvi. Vo svojej farnosti sa podieľal na rekonštrukcii kostola a na zriadení prírodného cintorína Dúha v Neulengbachu. Ako biskup by chcel podporovať farnosti a ich ľudský potenciál.

Jeho videovizitku nájdete tu.